Sunday, July 15, 2012

လႊတ္ေတာ္၏အေတြးႏွင့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္တို႕ ပို၍ေလးနက္ေစခ်င္

၀၁၂ ခုနွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၁၃ ရက္၊ ပထမအႀကိမ္ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ စတုတၳပံုမွန္အစည္းအေဝး အ႒မေန႔တြင္ ကြန္ဟိန္း မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚနန္းဝါနု က ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒ ၁၃၃ အရ အေရးႀကီးကိစၥတစ္ရပ္ကို ေဆြးေႏြးရန္ ျပည္သူ့ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ထံသို႔ စာျဖင့္ေရးသားၿပီး အဆိုတစ္ရပ္အျဖစ္ တင္ျပလာခဲ့ရာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ ခြင့္ျပဳခဲ့ပါသည္။
 
ယင္း အဆိုမွာ  “ ေခတ္မီဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္၍ စည္းကမ္းရိွေသာဒီမိုကေရစီစနစ္ ေဖာ္ေဆာင္ရာ တြင္ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေနေသာ ျမန္မာနိုင္ငံအေပၚ ခ်မွတ္ထားသည့္ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈအား အျမန္ဆံုးရုပ္သိမ္း ေပးရန္ လႊတ္ေတာ္ နွင့္ ေဆာင္ရြက္နိုင္သူ မည္သူ႕ကိုမဆို မည္သည့္နည္းလမ္းကို အသံုးျပဳ၍ျဖစ္ေစ ညိွနိွုင္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္း ’’ ျဖစ္ျပီး အဆိုရွင္ကြန္ဟိန္း မဲဆႏၵနယ္မွ ေဒၚနန္းဝါႏုက အဆို တင္သြင္းျပီးေနာက္ ျမိတ္ မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဌးျမင့္၊ ရေသ့ေတာင္ မဲဆႏၵနယ္ မွ ေဒၚခင္ေစာေဝ၊ ဒကိၡဏသီရိ မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးနိုင္ငံလင္း၊ လသာ မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးၾကည္ျမင့္၊ မအူပင္ မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးစိန္ဝင္းတို႔က ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကေၾကာင္း အားလံုးသိရွိၾကျပီးျဖစ္ပါသည္ ။
ထိုအဆိုကိုၾကည့္လိုက္ယံုျဖင့္  "လႊတ္ေတာ္ နွင့္ ေဆာင္ရြက္နိုင္သူ မည္သူ႕ကိုမဆို" ဆိုေသာစာသားသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ရည္ညႊန္းေၾကာင္း အားလံုးခန္႕မွန္းမိမည္ျဖစ္ပါသည္ ၊ အဆိုပါခန္႔မွန္းခ်က္မွန္ကန္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္အျပီး သူရဦးေရႊမန္းႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႕ ေတြ႕ဆံုမႈက သက္ေသျဖစ္ပါသည္ ၊ ဤသို႕ လႊတ္ေတာ္၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ ကိုေယဘူယ် အားျဖင့္ေအာက္ပါအတိုင္း အဓိပၸါယ္ ၂ မ်ိဳး ယူဆႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္ ။

ပထမအယူအဆက ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္သည္ လႊတ္ေတာ္အတြင္းမၾကာခင္ကမွေရာက္ရွိလာေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အေရးပါမႈကို မီးေမာင္းထိုးျပလိုသည့္သေဘာ ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အခန္းက႑ကို ႏိုင္ငံေရးအရ ျမွင့္တင္ေပးလိုသည့္သေဘာဟု အေကာင္းဘက္မွ ယူဆႏိုင္၏ ။

ဒုတိယအေနျဖင့္ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အေမရိကန္အစိုးရႏွင့္ သေဘာထားျခင္း တူေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ သူမ၏ NLD ပါတီကို အၾကပ္ရိုက္ေစလိုေသာ သေဘာ ျဖစ္သည္ဟု အျခားတစ္ဘက္မွလည္း ရႈျမင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္ ။

ကၽြႏ္ုပ္၏ သီးသန္႕အယူအဆမွာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္သည္ ပထမအယူအဆကိုအေကာင္အထည္ေဖၚလိုက္ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း လုပ္ေဆာင္ပံု ပညာသားမပါ၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္သူမ၏ အင္အားစုကို ဒုတိယအေျခအေနသို႕ ဆိုက္ေရာက္သြားေစသည္ဟု ျမင္ပါသည္ ။

အေမရိကန္အစိုးရ၏ အလံုးစံုေသာ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႕မႈရုပ္သိမ္းေရးသည္ ထိုထက္ ေလးနက္ကာ သိမ္ေမြ႕ရႈပ္ေထြးေသာအေျခအေနမ်ားရွိေၾကာင္း ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ သတိမူသင့္ပါသည္ ၊ အေမရိကန္လႊတ္ေတာ္သည္လည္း အေမရိကန္ျပည္သူမ်ား ကို ကိုယ္စားျပဳသည္ျဖစ္ရာ sanction ကိုရုပ္သိမ္းလိုသူမ်ား ၊ မရုပ္သိမ္းလိုသူ ဆန္႕က်င္ဘက္အေျခအေနမ်ားၾကားတြင္ win - win အေျခအေနမ်ိဳးရရွိ ႏိုင္ေအာင္ ႏိုင္ငံေရးအရအေလ်ာ့အတင္းပံုစံ ေဆာင္ရြက္ေနရသည္ကို နားလည္သေဘာေပါက္ထားရမည္ျဖစ္ေလသည္ ။

ဇူလိုင္လ ၁၁ ရက္ေန႕က အေမရိကန္သမၼတ အုိဘားမားသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၁၅ႏွစ္အတြင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း၌ အေမရိကန္ကုမၸဏီမ်ား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံခြင့္ကို တရား၀င္ခြင့္ျပဳ လိုက္ၿပီျဖစ္၏ ၊ ထိုအထဲတြင္ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕ဆိုင္ရာရင္းႏွီးျမႈတ္ႏွံမႈမ်ားလည္း ပါသည္ ျဖစ္ရာ ထိုရင္းႏွီးျမႈတ္ႏွံမႈမ်ား၏ ထုတ္ကုန္မ်ားသည္ အေမရိကန္ႏွင့္ အေနာက္ဥေရာပေစ်းကြက္ကို ပိတ္ထားပါက အဘယ္မွာ ရပ္တည္ႏိုင္ပါမည္နည္း ၊ သို႕ေသာ္ ထိုရင္းႏွီးျမႈတ္ႏွံမႈမ်ား၏ ထုတ္ကုန္မ်ား ထြက္ေပၚလာရန္ လိုအပ္ေသာ စက္ရံုမ်ားအပါအ၀င္ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ားတည္ေဆာက္ဦးမည္ျဖစ္ရာ ေနာက္ထပ္ ၂ ႏွစ္ေက်ာ္ကာလအခ်ိန္အနည္းဆံုး ယူရဦးမည္ ျဖစ္ေလသည္ ၊ ထိုအခ်ိန္မတိုင္မီ အေမရိကန္ႏွင့္အေနာက္ဥေရာပေစ်းကြက္ကို ဖြင့္လိုက္ပါက အရင္ေရာက္ႏွင့္အေျခက်ေနေသာ တရုတ္တို႕၏ လက္ဦးမႈကိုခံရမည့္အေရး အကာအကြယ္ျပဳရန္ အေမရိကန္လႊတ္ေတာ္သည္ ပိတ္ဆို႔မႈ အခ်ိဳ႕ကို ခ်န္ထားဦးမည္သာ ျဖစ္ေပသည္ ။

ထိုသို႕ ႏိုင္ငံေရးအရ ၄င္း စီးပြားေရးအရ၄င္း စီးပြားေရးပိတ္ဆို႕မႈကိုအလံုးစံု ေလ်ာ့ခ်ေပးရန္ အေမရိကန္အစိုးရအေနျဖင့္ မျဖစ္ႏိုင္ေသးခ်ိန္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို sanction ရုတ္သိမ္းေရး ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳရန္ လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ အားထုတ္ျခင္းသည္ သူမကို ေရွ႕တန္းတင္ ျမွင့္တင္ရာမေရာက္ပဲ ေခ်ာက္တြင္းသို႕ တြန္းခ်ေနသည္ႏွင့္ပို၍တူေၾကာင္း သံုးသပ္ေရးသားအပ္ပါသည္ ။

ေဒါက္တာဆိတ္ဖြား
 
 
 
 
မူရင္းလင့္    http://doctorsatephwar.blogspot.com/2012/07/blog-post_14.html                             

ရန္ကုန္ေလဆိပ္တြင္ ဖုန္းကတ္ အလကားေပး

ဘန္ေကာက္သြားမည့္သူမ်ားကုိ ရန္ကုန္ေလဆိပ္တြင္ ဖုန္းကတ္ အလကားေပး  ( Click here)

 သူမ်ားႏိုင္ငံေတြက ေတာ့ ဆင္းကဒ္ေတာင္ အလကားေပးေနၿပီ။ ျမန္မာျပည္ဆက္သြယ္ေရးကေတာ့ တစ္ကဒ္ကို ၂ သိန္း နဲ႕ ေရာင္းတုန္း၊ ဒါကိုပဲ သူတို႕က  ဖုန္းကဒ္ ေစ်းႏႈန္း ခ်က္ခ်င္းခ်လိုက္ ကားေစ်းကြက္လို ကေမာက္ကမ ျဖစ္သြားမွာ စိုးလို႕ဆိုပဲ။  လုပ္ပံုက ရိုက္ေပါက္။ ျမန္မာျပည္မွာ ဖုန္း မကိုင္ႏို္င္ေသးတဲ့ သေူတြ သန္း ၅၀ ေလာက္က်န္ပါေသးတယ္။ သူမ်ားႏိုင္ငံမွေတာ့ လမ္းေဘးက အိမ္မဲ့ ယာမဲ့ ျဖစ္ေနသူေတာင္ ဖုန္းကိုင္ႏိုင္ပါတယ္။  ျမန္မာျပည္မွာေတာ့ အစိုးရ ၀န္ထမ္းငယ္ေတြနဲ႕ ေ တာင္သူလယ္သမား အမ်ားစု ဟာ ဖုန္း မကိုင္ႏိုင္ၾကေသးပါဘူး။