Monday, April 27, 2015

တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားေနေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားကို တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ညီလာခံ ဖိတ္ထားဟုဆို

အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ားအၾကား သေဘာတူညီထားသည့္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ အပစ္ရပ္မူၾကမ္းကို ေဆြးေႏြးမည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ပန္ဆန္းညီလာခံကို တက္ေရာက္ရန္ လက္ရွိ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားေနသည့္ ကိုးကန္႔လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔၊ ရခိုင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ႏွင့္ တအာင္းလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔တို႔ကိုပါ ဖိတ္ၾကားထားေၾကာင္း တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ားထံမွ သိရသည္။
“အခုတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားေနဆဲ အဖြဲ႔ေတြကိုလည္း ဖိတ္ၾကားထားပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္လတည္းက စီစဥ္ထားတဲ့အတိုင္း သြားတဲ့သေဘာပါ။ NCCT ထဲက မတက္ေရာက္တဲ့ အဖြဲ႔ေတြကေတာ့ သီးျခား NCCT ထဲမွာ ျပန္ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးၾကမွာေပါ႔” ဟု “ဝ” ျပည္ ေသြးစည္းညီညႊတ္ေရးပါတီမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

တန္ခ်ိန္ေထာင္ခ်ီေသာ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား “ျဖစ္ရပ္မွန္လား---လုပ္ၾကံေျပာဆိုမႈလား” - အပိုင္း (၄)

ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕အစည္း KIO
-------------------------------------------------------
KIO သည္လည္း မူးယစ္ေဆးဝါးေရာင္းဝယ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ယံုႏိုင္စရာမရွိေလာက္ေအာင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနပါသည္။ ေခတ္ပညာတတ္ ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ တိုက္ပြဲဝင္သူမ်ား ဆိုသည္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္၍ မူးယစ္ေဆးဝါးေရာင္းဝယ္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ မ်ားစြာ ပါဝင္လ်က္ရွိပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံ ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ မူးယစ္ေဆးဝါး မ်ားျဖန္႔ျဖဴးလ်က္ရွိပါသည္။ မႏၱေလးႏွင့္ ျမစ္ႀကီးနား ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားသည္ KIO အဖြဲ႕ကလက္ဝါးႀကီးအုပ္ ထားေသာ မူးယစ္ေဆးဝါးျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ရာ ေဈးကြက္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ မူးယစ္ေဆးဝါးေရာင္းဝယ္ ျခင္းမွရရွိေသာ ေငြေၾကးမ်ားကို ယူနန္ျပည္နယ္ႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္မႀကီးအတြင္းရွိ တရားဝင္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျပန္လည္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၾကပါသည္။ KIO ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ထိုေဒသမ်ားမွ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးမႈႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက လုပ္ေဆာင္ ခဲ့ၾကပါသည္။ Yingcheng ရွိ Yin Muang ဟိုတယ္သည္ KIO ဌာနခ်ဳပ္ပိုင္ဟိုတယ္ျဖစ္ပါသည္။ အလားတူ Chengguanzhen ရွိ 123 ဟိုတယ္သည္လည္း KIO ဥကၠ႒ ေဇာင္ဟရား ပိုင္ဟိုတယ္ျဖစ္ ပါသည္။ ကူမင္း၊ ကြမ္က်ိဳး ႏွင့္ ယန္က်န္း ၿမိဳ႕မ်ားရွိ Shin Lee ေက်ာက္စိမ္းကုမၸဏီမ်ားသည္လည္း KIO မွ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးအဆင့္ရွိ အင္ဘန္လ ပိုင္ဆိုင္ပါသည္။ Ruili ရွိ Jing Cheng ဟိုတယ္ႏွင့္ Spa ကိုလည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဂြမ္ေမာ္ ပိုင္ဆိုင္ပါသည္။ Chengguanzhen ရွိ Jing Cheng ဟိုတယ္ပိုင္ ေဂါက္ကြင္း သည္လည္း KIO ၏ မူးယစ္ေဆးဝါးလုပ္ငန္းမ်ားမွရရွိေသာ ေငြမ်ားကိုျပန္လည္ျမႇဳပ္ႏွံ ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထိုပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားသည္ သိျမင္လြယ္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားသာျဖစ္ပါသည္။

တန္ခ်ိန္ေထာင္ခ်ီေသာ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား “ျဖစ္ရပ္မွန္လား---လုပ္ၾကံေျပာဆိုမႈလား” - အပိုင္း (၃)

“ဝ” ျပည္ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးတပ္မေတာ္
---------------------------------------------------------------
၁၉၈၉ ခုႏွစ္၊ ေအၿပီလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ “ဝ” လူမ်ိဳးမ်ား အုပ္စုကြဲခဲ့ၿပီး ခ်ိဳင္ငိုင္လိုင္ ႏွင့္ ဗိုယူဟိုင္ တို႔ကဦးေဆာင္ကာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ႐ံုးခ်ဳပ္ကို သိမ္းပိုက္ၿပီး “ဝ” တပ္မေတာ္အျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ပါသည္။

ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွ အသြင္ေျပာင္လာေသာ “ဝ” တပ္မေတာ္သည္ ၂၀ဝ၅ ခုႏွစ္တြင္ “ဝ” ေဒသအတြင္း မူးယစ္ေဆးဝါးကင္းမဲ့ဇုန္အျဖစ္ေၾကညာခဲ့ပါသည္။ ထိုေၾကညာခ်က္ႏွင့္ဆန္႔က်င္၍ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ မူးယစ္ေဆးဝါးထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာႏွင့္ မသိမသာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ ၾကပါသည္။ ၂၀ဝ၃ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ အေမရိကန္အစိုးရက “ဝ”တပ္ဖြဲ႕အား မူးယစ္ေဆးဝါးတိုက္ဖ်က္ေသာအဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္သတ္မွတ္ေပးခဲ့ပါသည္။ မူးယစ္ေဆးဝါးတိုက္ဖ်က္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကိုအေၾကာင္းျပ၍ ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို သိုသိပ္စြာလုပ္ေဆာင္ခဲ့ ၾကပါသည္။ “ဝ” တပ္ဖြဲ႕သည္ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း ေနရာအႏွံ႔အျပားမွ ဘိန္းမ်ားကို ဝယ္ယူခဲ့ၿပီး

စစ္အသံုးစရိတ္ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးျဖစ္ေနသည့္ ႏိုင္ငံ ၂၀ တြင္ ျမန္မာပါ၀င္

စစ္အသံုးစရိတ္ကို တုိင္းျပည္ဂ်ီဒီပီရဲ႕ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းအထက္ပိုသံုးၿပီး ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးျဖစ္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံ ၂၀ ထဲမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံပါ၀င္တယ္လို႔ စေတာ့ဟုမ္းႏို္င္ငံတကာၿငိမ္းခ်မ္းေရးသုေတသနသိပၸံ (SIPRI) ရဲ႕ မွတ္တမ္းမွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။ ဒီအဖြဲ႔ဟာ ဆြီဒင္ႏိုင္ငံမွာ အေျခစိုက္တာျဖစ္ၿပီး ကမၻာ့ႏို္င္ငံေတြရဲ႕ စစ္အသံုးစရိတ္နဲ႔ လက္နက္အေရာင္းအ၀ယ္ကိစၥေတြကို ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာ မွတ္တမ္းျပဳစု ထုတ္ျပန္ေနတာပါ။
၂၀၁၄ ခုမွာ စစ္စရိတ္ ဂ်ီဒီပီ ၄ ရာခုိင္ႏႈန္းနဲ႔ အထက္သံုးတဲ့ ႏိုင္ငံ ၂၀ ကေတာ့ အိုမန္၊ ေဆာ္ဒီအာေရဗီးယား၊ ေတာင္ဆူဒန္၊ ခ်ဒ္၊ လစ္ဗ်ား၊ အစၥေရး၊ ရုရွား၊ လက္ဘႏြန္၊ ျမန္မာ၊အီရတ္၊ ယီမင္နဲ႔ ဆီးရီးယား စတဲ့ ႏိုင္ငံေတြျဖစ္ပါတယ္။
ကမၻာ့ထိပ္တန္း လက္နက္တင္ပို႔ေရာင္းခ်တဲ့ ႏိုင္ငံ ၁၀ႏိုင္ငံမွာပါ၀င္တဲ့ တရုတ္ႏိိုင္ငံဆီက လက္နက္အမ်ားဆံုး၀ယ္တဲ့ အဓိက ေဖာက္သည္ေတြက ျမန္မာ၊ ပါကစၥတန္နဲ႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ တုုိ႔ ပါ၀င္ပါတယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံက တရုတ္၊ အိႏိၵယနဲ႔ ရုရွားႏိုင္ငံေတြဆီက စစ္လက္နက္ပစၥည္းေတြ ၀ယ္ယူ ထားတဲ့ စာရင္းေတြကိုလည္း စေတာ့ဟုမ္းႏို္င္ငံ တကာၿငိမ္းခ်မ္းေရးသုေသနသိပၸံ က ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားပါတယ္။
စစ္လက္နက္ ပစၥည္းအမ်ဳိးအစားေတြထဲမွာ စစ္သေဘၤာေတြပါ၀င္သလို၊ MiG-29 တိုက္ေလယာဥ္ေတြ၊ Mi-35P နဲ႔ Mi-24P စစ္ရဟတ္ယာဥ္ေတြ၊ တင့္ကားေတြ၊ ပုခံုးထမ္းေလာင္ခ်ာေတြနဲ႔ ေရဒါ စတာေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။
ျမန္မာကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေ၀လြင္ကေတာ့ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္ အတြက္ ကာကြယ္ေရးအသံုးစရိတ္အျဖစ္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၂၇၅၀ ဘီလီယံေပးဖို႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇန္န၀ါရီက ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္မွာ ေတာင္းခံထားပါတယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ကာကြယ္ေရး အသံုးစာရိတ္ဟာ ျပည္တြင္းအသားတင္ထုတ္လုပ္မႈတန္ဖိုး ဂ်ီဒီပီရဲ႕ ၄ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိတယ္လို႔ အာရွဖြံ႔ၿဖဳိးေရးဘဏ္ ေအဒီဘီက ခန္႔မွန္းထားပါတယ္။
DVB

ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္မွ တုိက္ပြဲေရွာင္ ဒုကၡသည္မ်ားတြင္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္ ၂၀၀ ေက်ာ္ ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရ

တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရခိုင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕(AA)တို႔၏ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္မွ တုိက္ပြဲေရွာင္ ဒုကၡသည္မ်ားတြင္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္ ၂၀၀ ေက်ာ္ ပါ၀င္ေၾကာင္း စားနပ္ရိကၡာ သြားေရာက္လွဴဒါန္းခဲ့သူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။
တုိက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ တိမ္းေရွာင္ေနေသာ ေက်းရြာသုံးရြာရွိၿပီး ေအာင္လံေခ်ာင္း၊ ပင္လုံႏွင့္ ကုလားေခ်ာင္းေက်းရြာတုိ႔မွ ရြာသားမ်ားျဖစ္ကာ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ စပါးဆိပ္ေက်းရြာ၌ ခုိလႈံေနၾကေၾကာင္း၊ ဒုကၡသည္မ်ားအနက္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ က်ား ၁၀၉ ဦး၊ မ ၁၀၈ ဦး၊ အသက္ ၁၈ ႏွစ္အထက္ က်ား ၁၀၈ ဦး၊ မ ၈၂ ဦး စုစုေပါင္း ၄၀၇ ဦးျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။