Thursday, January 15, 2015

တိုင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ဳိးအက်ဳိးကို ဦးတည္သည့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစခ်င္ပါသည္

မိမိတို႔ႏိုင္ငံတြင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ားကို အေျဖရွာၾကမည္ဟူေသာ ေႂကြးေၾကာ္သံမွာ ယခုတေလာ ေရွ႕တန္းကို ပိုၿပီးေရာက္လာေနသည္ဟု ဆိုရပါမည္။ ေကာင္းပါသည္။ ႀကိဳဆိုရမည္သာ ျဖစ္ၿပီး မဂၤလာရွိေသာ ေႂကြးေၾကာ္သံ အျဖစ္လည္း သံသယျဖစ္စရာ မရွိပါ။

သို႔ေသာ္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ ပုံသဏၭာန္မ်ားက ႐ႈပ္ေထြးေနသည္ဟု ယူဆရပါသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား အတြက္ ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးဖို႔ ႀကိဳးစားသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပုဂၢိဳလ္မ်ားကလည္း အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖစ္ေနသည္။ ပို၍ ဆိုးသည္မွာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခုက ဦးစီးဦးရြက္ျပဳၿပီး ျပဳလုပ္သည့္ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးပြဲကို က်န္သူမ်ားက ျပတ္သားရွင္းလင္းစြာ သေဘာထားမေပးဘဲ၊ မိမိတို႔ကလည္း ေနာက္ထပ္ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုကို ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳဖို႔ ႀကိဳးစားေနၾကသည့္ကိစၥမွာ ျပည္သူမ်ား နားလည္ရ ပိုမို႐ႈပ္ေထြးေအာင္ လုပ္ေနသလို ျဖစ္ေနသည္ဟု ယူဆရပါမည္။ ဥပမာ ေပးရလွ်င္ မိမိတို႔တိုင္းျပည္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရး ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားမွာ က်စ္လ်စ္သိပ္သည္းၿပီး ႐ိုးသားမႈ အေျခခံအားနည္းသည့္အတြက္ တစ္ေတာ တစ္ ၾကက္ဖတြန္သလိုမ်ား ျဖစ္ေနသလားဟု ေမးခြန္းထုတ္ရမလို ျဖစ္ေနသည္။

မိမိတို႔ျပည္သူမ်ားသည္ ႏွစ္ေပါင္း ေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္ အနာ့ပဆုပ္လိုျဖစ္ေနခဲ့သည့္ တိုင္းျပည္ ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာမ်ားကို တစ္ႀကိမ္တည္း တစ္ႏွစ္တည္းႏွင့္ေတာ့ ေျဖရွင္းလို႔ မရႏိုင္သည္ကုိ သိၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ားကို အဓိက ဦးေဆာင္ေျဖရွင္းၾကရမည့္၊ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္း အေျဖရွာၾကရမည့္သူမ်ားသည္ ျပည္သူတို႔၏မ်က္ႏွာ၊ တိုင္းျပည္မ်က္ႏွာကိုငဲ့ကာ ႐ိုးသားပြင့္လင္း ရွင္းလင္းဖို႔ေတာ့ အမွန္တကယ္လိုအပ္ပါသည္။ ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြး အေျဖရွာၾကမည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ႐ိုးသားျဖဴစင္မႈ တိုင္းျပည္အေပၚ ေစတနာထားမႈႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအေပၚ မူတည္ကာ မိမိတို႔တိုင္းျပည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းမ်ား လ်င္ျမန္စြာ ေအာင္ျမင္လာႏိုင္မည္သာ ျဖစ္သည္။

ယခုဆိုလွ်င္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး အေျဖရွာဖို႔ အဆိုတင္မႈမ်ားကလည္း ပံုသဏၭာန္ အမ်ဳိးမ်ဳိး ျဖစ္လာေနသည္။ တစ္ေနရာက သည္လို ေဆြးေႏြးသင့္သည္ဟု အဆိုတင္ သြင္းခ်ိန္ ေနာက္တစ္ေနရာက အျခား ေဆြးေႏြးမႈ ပံုသဏၭာန္ကို ဇြတ္အတင္းေရြးခ်ယ္ကာ ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပဖို႔ ႀကိဳးစားလာသည္။ သည္လိုႏွင့္ ႏွစ္ပြင့္ဆိုင္၊ ေလးပြင့္ဆိုင္၊ ေျခာက္ပြင့္ဆိုင္၊ ဆယ့္ႏွစ္ပြင့္ဆိုင္၊ ဆယ့္ေလးပြင့္ဆိုင္၊ အခုေတာ့ ေလးဆယ့္ရွစ္ပြင့္ဆိုင္ အစ ရွိသျဖင့္ အင္မတန္ ႐ႈပ္ေထြးၿပီး အမ်ားျပည္သူ မၾကည္ညိဳႏိုင္ေလာက္ေအာင္၊ မေလးစားႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ေဆြးေႏြးမႈပံုသဏၭာန္မ်ား အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖစ္လာသည့္အတြက္ မိမိတို႔ေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြင္း ႐ိုးသားမႈမွ ရွိပါေသး၏ေလာဟု ေမးခြန္းထုတ္ရမလို အ႐ုပ္ဆိုး အက်ည္းတန္လာခဲ့ရပါသည္။

ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား၏ ဦးတည္ခ်က္မွာ တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ဳိးအက်ဳိးကို ရည္ရြယ္ၿပီး မိမိတို႔အတြင္း ႐ႈပ္ေထြး လ်က္ရွိေသာ၊ ပဋိပကၡျဖစ္လ်က္ရွိေသာ ျပႆနာမ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းသည့္နည္းျဖင့္ အေျဖရွာၾကရန္ျဖစ္သည္။ အႏွစ္သာရမွာ ႐ႈပ္ေနသည္မ်ားကို ရွင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ျဖစ္သည္။ ပဋိပကၡမ်ားကို ၿငိမ္းေစရန္္၊ ေလ်ာ့ပါးေစရန္ ျဖစ္သည္။ ယခုလို တစ္ေတာတစ္ၾကက္ဖတြန္သည့္သေဘာ သူတလူ ငါတစ္မင္း ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးဖို႔ႀကိဳးစားေနၾကျခင္းသည္ အျပန္အလွန္ မယံုသကၤာျဖစ္မႈႏွင့္ အျပန္အလွန္လက္ဦးမႈယူေရး ဟူသည့္ မူလဦးတည္ခ်က္ေပ်ာက္ေစသည့္ အက်ဳိးရလဒ္မ်ားကိုသာ ဖိတ္ေခၚရာေရာက္ပါသည္။ရွင္း ေအာင္ႀကိဳးပမ္းရာမေရာက္ဘဲ ပိုမို႐ႈပ္ေထြးေစသည့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသာ ျဖစ္လာနိုင္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔တိုင္းျပည္တာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို တိုင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ဳိးအက်ဳိး မ်က္ေမွာက္ျပဳ ဦးတည္သည့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပဲြ ပံုသဏၭာန္မ်ားျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းၾကဖို႔ လိုအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ မိမိတို႔ျပည္သူမ်ားကလည္း မိမိတို႔တိုင္းျပည္တြင္ စစ္မွန္ေသာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစေရး လူထု နည္းလူထုဟန္ျဖင့္ ဝုိင္းဝန္းတြန္းအားေပးၾကဖို႔ လိုအပ္ေၾကာင္း တိုက္တြန္း လိုက္ရပါသည္။

Mizzima

ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္သုံးဦးကို ေကအုိင္ေအ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထား


ကခ်င္ျပည္နယ္အစုိးရ အဖြဲ႕၀င္ ၀န္ႀကီးတစ္ဦးႏွင့္လုိက္ပါ လာသည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္သုံးဦးကို ဖားကန္႔ေဒသ ေဂြခါေမွာ္လမ္းပုိင္း တြင္ ေကအိုင္ေအက ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းထားသည္။

ဖားကန္႔မွ ျမစ္ႀကီးနားသို႔ သြားေရာက္သည့္ ျပည္နယ္လမ္း ပန္းဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးက မန္းဒူးေနာ္ႏွင့္အတူ လုံၿခဳံေရး လုိက္ပါလာေသာ ရဲတပ္ဖြဲ႕ ၀င္သုံးဦးကို ဇန္န၀ါရီ ၁၄ ရက္ ေန႔လယ္က ေကအိုင္ေအတပ္ရင္း (၆) က ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခဲ့ ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

သာသနာညိႇဳးႏြမ္းေစမႈျဖင့္ စြဲဆိုထားသည့္ VGustro Bar အမႈ တရားခံျပသက္ေသမ်ားကို စစ္ေဆး

Photo: သာသနာညိႇဳးႏြမ္းေစမႈျဖင့္ စြဲဆိုထားသည့္ VGustro Bar အမႈ
တရားခံျပသက္ေသမ်ားကို စစ္ေဆး

ဇန္န၀ါရီလ ၁၅ ရက္၊ ၂၀၁၅

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ဗဟန္း ၿမိဳ႕နယ္ရိွ VGustro Bar ေၾကာ္ျငာအား ဗုဒၶပံုေတာ္ အသံုးျပဳခဲ့သည့္အတြက္ တ ရားစြဲဆိုခံထားရသည့္အမႈအား ဇန္နဝါ ရီ ၁၂ ရက္တြင္ ငါးႀကိမ္ေျမာက္ စစ္ေဆး သည့္႐ုံးခ်ိန္းတြင္ တရားခံျပသက္ေသ ႏွစ္ဦးႏွင့္ တရားလုိ သက္ေသတစ္ဦးတုိ႔ အား စစ္ေဆးခဲ့သည္။

တရားလိုျပ သက္ေသႏွစ္ဦးျဖစ္ သည့္ နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံသား မစၥတာဖီး လစ္၏ဇနီးႏွင့္ မိတ္ေဆြတို႔က တရားစြဲ ဆိုခံထားရသည့္ နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံသား မစၥတာဖီးလစ္မွာ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားအား ေလးစားတတ္သူျဖစ္သည့္အတြက္ ၄င္း ၏လုပ္ရပ္မွာ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ေစာ္ကား ျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း ထြက္ဆုိၾကသည္။

''မစၥတာဖီးလစ္က လမ္း ၅ဝ ဗိုလ္ တေထာင္ဘားမွာလဲ မန္ေနဂ်ာလုပ္လာ တဲ့သူပါ။ အလွဴအတန္းေတြကိုလဲ တတ္ ႏုိင္သေလာက္ လုပ္ေလ့ရွိသူ တစ္ဦးပါ။ ကြၽန္ေတာ္က လုိက္မယ့္လူမရွိလို႔ အမႈ လိုက္တာပါ''ဟု မစၥတာဖီးလစ္၏ ေရွ႕ ေန ဦးျမေသြးက ေျပာသည္။

မစၥတာဖီးလစ္၏ဇနီး ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ သူ ႏိုမီအယ္မိုးတို႔သည္ လြန္ခဲ့သည့္သံုး ႏွစ္ခန္႔က ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ေတြ႕ဆံုခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ၄င္းတို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔လာရျခင္း မွာ ျမန္မာျပည္၏ လူေနမႈစ႐ိုက္ႏွင့္ ဗုဒၶ ဘာသာဝင္မ်ား၏ စိတ္ေနသေဘာထား ကို သေဘာက်၍ လာေရာက္ျခင္းျဖစ္ သည္ဟု ေလွ်ာက္လဲခ်က္ ေပးခဲ့သည္။

ယခင္ Standard အမည္ရွိ VGustro Bar ဆုိင္၏ ေၾကာ္ျငာအား နားၾကပ္တပ္ထားသည့္ ဗုဒၶပံုေတာ္ျဖင့္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁ဝ ရက္ နံနက္ ပိုင္းက အြန္လုိင္းတြင္ တင္ခဲ့သည့္ အတြက္ ယင္းေန႔ ည ၇ နာရီခြဲတြင္ ဘားဆုိင္မွ တာဝန္ရိွသူတုိ႔အား ဗဟန္းရဲစခန္းက ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယင္းေနာက္ ဗဟန္းရဲစခန္းက ေၾကာ္ျငာဖန္တီးခဲ့သူ ဘားဆုိင္မွ အေထြ ေထြမန္ေနဂ်ာျဖစ္သူ နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံ သား မစၥတာဖီးလစ္အား သာသနာညိႇဳး ႏြမ္းေစမႈ ပုဒ္မ ၂၉၅၊ သာသနာညိႇဳးႏြမ္း ေစမႈအား ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ႀကံစည္လုပ္ ေဆာင္ျခင္း ပုဒ္မ ၂၉၅(က)၊ ဆိုင္ပိုင္ရွင္ ကို ထြန္းသူရိန္ႏွင့္ မန္ေနဂ်ာကိုထြဋ္ကို ကိုလြင္တို႔ ႏွစ္ဦးအား သက္ဆုိင္ရာအာ ဏာပိုင္မ်ားက ခ်မွတ္ထားသည့္ စည္း ကမ္းခ်က္မ်ားအား ေဖာက္ဖ်က္ျခင္း ပုဒ္မ ၁၈၈ တုိ႔ျဖင့္ တရားစြဲထားျခင္းျဖစ္သည္။

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ုံး၌ ဇန္နဝါ ရီ ၂၂ ရက္တြင္ စစ္ေဆးမည့္ ေျခာက္ ႀကိမ္ေျမာက္ ႐ုံးခ်ိန္းတြင္ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ စခန္းမွဴးႏွင့္ VGustro Bar ဆိုင္ပိုင္ရွင္ ၏ သက္ေသမ်ားကို စစ္ေဆးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံးမွ သိရသည္။

TheYangonTimes

Yangon Media Group
ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ဗဟန္း ၿမိဳ႕နယ္ရိွ VGustro Bar ေၾကာ္ျငာအား ဗုဒၶပံုေတာ္ အသံုးျပဳခဲ့သည့္အတြက္ တ ရားစြဲဆိုခံထားရသည့္အမႈအား ဇန္နဝါ ရီ ၁၂ ရက္တြင္ ငါးႀကိမ္ေျမာက္ စစ္ေဆး သည့္႐ုံးခ်ိန္းတြင္ တရားခံျပသက္ေသ ႏွစ္ဦးႏွင့္ တရားလုိ သက္ေသတစ္ဦးတုိ႔ အား စစ္ေဆးခဲ့သည္။

တရားလိုျပ သက္ေသႏွစ္ဦးျဖစ္ သည့္ နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံသား မစၥတာဖီး လစ္၏ဇနီးႏွင့္ မိတ္ေဆြတို႔က တရားစြဲ ဆိုခံထားရသည့္ နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံသား မစၥတာဖီးလစ္မွာ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားအား ေလးစားတတ္သူျဖစ္သည့္အတြက္ ၄င္း ၏လုပ္ရပ္မွာ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ေစာ္ကား ျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း ထြက္ဆုိၾကသည္။

ဖုန္မႈန့္ ေဆးလိပ္ေငြ႕၊ ကားအိတ္ေဇာေငြ႕မ်ားႏွင့္ အဆုတ္ေရာဂါ

Photo: ဖုန္မႈန့္ ေဆးလိပ္ေငြ႕၊ ကားအိတ္ေဇာေငြ႕မ်ားႏွင့္ အဆုတ္ေရာဂါ

ဇန္န၀ါရီလ ၁၅ ရက္၊ ၂၀၁၅

နာတာရွည္ အဆုတ္ေရာဂါမ်ား ဥပမာ- ေခ်ာင္းဆိုးရင္က်ပ္၊ ပန္းနာ၊ အဆုတ္ တီဘီေၾကာင့္ ႏွလံုးေရာဂါ ၊ ႏွလံုး အားနည္း ေရာဂါျဖစ္တတ္သည္။

ေခ်ာင္းဆိုးရင္က်ပ္ ျဖစ္ရျခင္းမွာ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ေဆးလိပ္ေသာက္သူ၏ ေဆးလိပ္ မီးခိုးေငြ႕မ်ား သည္ ေသာက္သူသာမက အနီးဝန္းက်င္ မိသားစုဝင္မ်ား ထံသို႔ပါ မလိုအပ္ဘဲ ေရာက္ရွိ ရွဴ႐ိႈက္မိတတ္သည္။ ေရာဂါျဖစ္ခ်ိန္ ၾကာလွ်င္ ရင္က်ပ္ေရာဂါ ျဖစ္လာတတ္ရာ အခ်ိန္ၾကာလွ်င္ ကုသရ ခက္ခဲသည္။ ပန္းနာရင္က်ပ္ကို ငယ္ရြယ္စဥ္ က ေပ်ာက္ေအာင္ ကုသရန္လိုသည္။ ထပ္မံမျဖစ္ေစရန္ ထိန္းသိမ္းဖုိ႔လည္း လိုသည္။ ႏွာေစးရာမွ အဆုတ္ေလ ပြျခင္းႏွင့္ ေခ်ာင္းဆိုးရင္က်ပ္ ပူးတြဲ ျဖစ္ပြားလာကာ ကုသရ ခက္သြားႏုိင္သည္။

အဆုတ္တီဘီ ေရာဂါသည္ မိုက္ကိုဗက္တီးရီးယား က်ဴဘာကုလိုဆစ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ၿပီး ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း၊ ႏွာေခ်ျခင္း၊ အသက္ရွဴျခင္း နည္းျဖင့္ လူတစ္ဦးမွ တစ္ဦးသို႔ ကူးစက္ႏိုင္သည္။ ေရာဂါ လကၡဏာအရ အစားအေသာက္ ပ်က္ျခင္း၊ ညေနဘက္ ဖ်ားျခင္း၊ ေခါင္းေခြၽးျပန္ျခင္း၊ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ေလ်ာ့ျခင္းျဖစ္တတ္သည္။ ကုသျခင္းမွာ တုိက္႐ိုက္ၾကည့္႐ႈ အခ်ိန္တိုႏွင့္ ကုသနည္းျဖင့္ ေဆးေလးမ်ဳိးေပါင္း ႏွစ္လေန႔စဥ္ ေဆးႏွစ္မ်ဳိး၊ တစ္ပတ္ ႏွစ္ ရက္ႏွင့္ ေလးလေပါင္း ေျခာက္ လ ေသာက္ေစရမည္။ သို႔မဟုတ္ ရွစ္လ ေသာက္ရသည္။

ေဆးယဥ္ပါး တီဘီမျဖစ္ရေအာင္ ေန႔စဥ္ သို႔မဟုတ္ သတ္မွတ္ေသာ ေဆးကို သတ္မွတ္သည့္ အခ်ိန္၊ ေန႔ရက္တြင္ အစာႏွင့္ ေဝးေဝးေသာက္ရန္ လုိသည္။ ေဆးယဥ္ပါး တီဘီကိုလည္း ယခုအခါ သတ္မွတ္ေပးထားသည့္ ေဆး႐ံု၌ ကုသေပးေနရာ ထုိးေဆး စထရပ္တုိမုိင္ဆင္ႏွင့္ ေဆး ငါးမ်ဳိး ပါဝင္သည္။

ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းသည္ မိမိသာမက အိမ္သားမ်ားပါ အႏၲရာယ္ ရွိႏုိင္ၿပီး နီကိုတင္း ပါသည့္ အေငြ႕ကို ေန႔စဥ္ ရွဴ႐ိႈက္ေနရ၍ ရင္က်ပ္ေရာဂါသာမက ၾကာလာလွ်င္ အဆုတ္အနာ၊ အဆုတ္ကင္ဆာ ေရာဂါျဖစ္လာႏုိင္ သည္။ မိမိ တစ္ဦးတည္း အတြက္ စိတ္အလိုလိုက္ေသာ ကိစၥတစ္မ်ဳိးသာ ျဖစ္ၿပီး ေငြကုန္ေၾကးက်မ်ား၍ အႏၲရာယ္ကို ဝယ္ယူေနသည့္ ကိစၥျဖစ္၍ လံုးဝေရွာင္ၾကဥ္သင့္သည္။

ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း ၾကာရွည္လာလွ်င္ ႏွလံုးေသြးေၾကာက်ဥ္း ေရာဂါ၊ ႏွလံုးေအာင့္ျခင္း၊ ေသြးထဲ၌ ကိုလက္စထေရာ တက္ျခင္း၊ ႐ုတ္တရက္ ႏွလံုး အတိုက္ခိုက္ ခံရျခင္းႏွင့္ ဦးေႏွာက္ အတိုက္ခိုက္ ခံရႏုိင္သည္။

ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း၊ ေဆးငံုျခင္းႏွင့္ ကြမ္းယာထဲ ေဆးထည့္စားျခင္းမ်ားကို လူတိုင္း ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ရာ ေဆးလိပ္ကင္းစင္ နယ္ေျမမ်ား ပိုမိုသတ္မွတ္ရမည္။ ေခ်ာင္းဆုိးရင္က်ပ္ေရာဂါ၊ အဆုတ္တီဘီ ေရာဂါ၊ ပန္းနာရင္က်ပ္ ေရာဂါကို ေစာေစာ သိလွ်င္ ေစာေစာကုသဖုိ႔ လိုမည္။ တုိက္႐ိုက္ၾကည့္႐ႈ အခ်ိန္တိုႏွင့္ ကု (DOTS) အရ သတ္မွတ္ေသာ ကာလအျပည့္ သတ္မွတ္ေသာ ေဆး၊ သတ္မွတ္ အခ်ိန္တြင္ တိုက္ရမည္။ ေရာဂါမျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ရမည္။ ေလေကာင္း၊ ေလ သန္႔ ရရွိရန္ ေဆာင္ရြက္ထားရမည္။ ဖုန္၊ အမႈန္၊ ေဆးလိပ္ မီးခိုး၊ အိတ္ေဇာမီးခိုး စသည့္ အခိုးအေငြ႕မ်ား ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္။ အဆုတ္ႏွင့္ ႏွလံုးသည္ အတူတြဲ၍ အလုပ္လုပ္ၾကရသျဖင့္ ေရာဂါတစ္မ်ဳိးမွ ေနာက္တစ္မ်ဳိးသို႔ မဆက္ရေစရန္ ေရာဂါေစာေစာ သိရလွ်င္ ေစာေစာ ကုသရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။

ျမ၀တီ
နာတာရွည္ အဆုတ္ေရာဂါမ်ား ဥပမာ- ေခ်ာင္းဆိုးရင္က်ပ္၊ ပန္းနာ၊ အဆုတ္ တီဘီေၾကာင့္ ႏွလံုးေရာဂါ ၊ ႏွလံုး အားနည္း ေရာဂါျဖစ္တတ္သည္။

ေခ်ာင္းဆိုးရင္က်ပ္ ျဖစ္ရျခင္းမွာ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ေဆးလိပ္ေသာက္သူ၏ ေဆးလိပ္ မီးခိုးေငြ႕မ်ား သည္ ေသာက္သူသာမက အနီးဝန္းက်င္ မိသားစုဝင္မ်ား ထံသို႔ပါ မလိုအပ္ဘဲ ေရာက္ရွိ ရွဴ႐ိႈက္မိတတ္သည္။ ေရာဂါျဖစ္ခ်ိန္ ၾကာလွ်င္ ရင္က်ပ္ေရာဂါ ျဖစ္လာတတ္ရာ အခ်ိန္ၾကာလွ်င္ ကုသရ ခက္ခဲသည္။ ပန္းနာရင္က်ပ္ကို ငယ္ရြယ္စဥ္ က ေပ်ာက္ေအာင္ ကုသရန္လိုသည္။ ထပ္မံမျဖစ္ေစရန္ ထိန္းသိမ္းဖုိ႔လည္း လိုသည္။ ႏွာေစးရာမွ အဆုတ္ေလ ပြျခင္းႏွင့္ ေခ်ာင္းဆိုးရင္က်ပ္ ပူးတြဲ ျဖစ္ပြားလာကာ ကုသရ ခက္သြားႏုိင္သည္။

အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းေရး လက္နက္မ်ားကို စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္အညီ ကိုင္ေဆာင္ပစ္ခတ္မႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ မလိုလားအပ္ေသာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈမ်ား ျဖစ္ခဲ့ဟု ေဒၚခင္၀င္းေသဆံုးမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ဳိးသားလူ႕အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္က သံုးသပ္ၿပီး ဆက္လက္ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ တုိက္တြန္း


လက္ပံေတာင္းေတာင္ အဓိက႐ုဏ္းျဖစ္စဥ္တြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္ ႏွိမ္နင္းေရး လက္နက္မ်ားကို စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္အညီ ကိုင္ေဆာင္ပစ္ခတ္မႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ မလိုလားအပ္ေသာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္က ဇန္နဝါရီ ၁၄ ရက္က ထုတ္ျပန္သည့္ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္း အဓိက႐ုဏ္း ျဖစ္စဥ္တြင္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရ ေသဆံုးမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ သုံးသပ္ထားသည္။

IS အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕၏ အလံအမွတ္တံဆိပ္ႏွင့္ ဆင္တူသည္ဟု ယူဆရသည့္ စာတန္းကို ယာဥ္တြင္တပ္ဆင္ သြားလာေနသည့္ပံု လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာတြင္ ပ်ံ႕ႏွံခဲ့ၿပီးေနာက္ အဆိုပါယာဥ္ႏွင့္ ယာဥ္ပိုင္ရွင္အား ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးေန


IS အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕၏ အလံအမွတ္ တံဆိပ္ႏွင့္ ဆင္တူသည္ဟုယူဆရသည့္ စာတန္းအား ယာဥ္တြင္တပ္ဆင္ကာ သြား လာေနသည့္ပံုမွာ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာ တြင္ပ်ံ႔ႏွံခဲ့ၿပီးေနာက္ အဆိုပါယာဥ္ႏွင့္ ယာဥ္ပိုင္ရွင္အား ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႔မွ ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးေနေၾကာင္း သိရသည္။

ဇန္နဝါရီ ၁၄ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ေမာ္ ေတာ္ယာဥ္တစ္စီးမွာ IS အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕၏ အလံအမွတ္တံဆိပ္ႏွင့္ ဆင္တူသည္ဟု ယူဆရသည့္ စာတန္းအား ယာဥ္၏ေနာက္ေက်ာဘက္၌ကပ္ကာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္း ေမာင္းႏွင္ေနသည့္ပံု လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာတြင္ ပ်ံ႔ႏွံ႔ခဲ့ၿပီး ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႔က ညေနပိုင္းတြင္ အဆိုပါယာဥ္ႏွင့္ ယာဥ္ပိုင္ရွင္အား ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
စစ္ေဆးေနသည့္ စာတန္းခြာၿပီး ယာဥ္အား ၅၁ လမ္းရွိ ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ႐ုံးေရွ႕တြင္ ဇန္န၀ါရီ ၁၄ ရက္ ည ၁၀ နာရီခြဲခန္႔က ေတြ႕ရစဥ္

ကခ်င္ျပည္နယ္ အစုိးရ၀န္ႀကီးကုိ ေကအုိင္ေအ ဖမ္းဆီး


Photo: ကခ်င္ျပည္နယ္ အစုိးရ၀န္ႀကီးကုိ ေကအုိင္ေအ ဖမ္းဆီး

ဇန္န၀ါရီလ ၁၅ ရက္၊ ၂၀၁၅

ကခ်င္ျပည္နယ္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးကမန္းဒူေနာ္နဲ႔ အစိုးရ၀န္ထမ္းေတြကို ေကအုိင္ေအ တပ္မဟာ ၂ လက္ေအာက္ခံတပ္သားေတြက ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ ေဝွခါ-ေဝလံုေတာင္ေၾကာေပၚမွာ ဒီေန႔ ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးခဲ့ၿပီး ၀န္ႀကီး ဦးကမန္းဒူေနာ္ကိုသာ ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

မိုးညွင္းခရိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေအာင္စိုးမိုးက ၀န္ႀကီး ဦးကမန္းဒူေနာ္ကို ျပန္လႊတ္ေပးလိုက္ေပမဲ့ လံုၿခံဳေရးရဲဝန္ထမ္းသံုးေယာက္ကို ဖမ္းဆီးထားလိုက္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

"ဝန္ႀကီးေတာ့ ျပန္လႊတ္ေပးလိုက္တယ္၊ ရဲ ၃ ေယာက္ေတာ့ ဖမ္္းသြားတယ္၊ ဝန္ႀကီးနဲ႔အတူ လိုက္သြားတဲ့လံုၿခံဳေရးေတြပါ၊ ဒုရဲအုပ္တစ္ဦးနဲ႔ တပ္ၾကပ္တစ္ဦး၊ ဒုတပ္ၾကပ္တစ္ဦးပါ၊ ျဖစ္တဲ့ေနရာက ေဝွခါေတာင္ေၾကာလို႔ေျပာတယ္"

ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕အေျခစိုက္ ေကအိုင္အို နည္းပညာအႀကံေပးအလုပ္အဖြဲ႔ရံုးရဲ႕ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးေဒါင္ခါးက အဲ့ဒီအေျခအေနအေသးစိတ္ကို မသိရွိေသးေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။

"ဒီဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တို႔ ဝန္ႀကီးေတြ သူတို႔အားလံုးသိတဲ့အတိုင္းပဲ အခ်င္းခ်င္း အဆက္အသြယ္ေတြရွိတယ္၊ လမ္းေၾကာင္းရွိတယ္၊ ဖမ္းထားတာမွန္တယ္ ဆိုရင္ေတာင္မွပဲ ျပန္လႊတ္ေပးမွာပဲဗ်ာ"

ဖမ္းဆီးခံထားရတဲ့ လံုျခံဳေရးရဲဝန္ထမ္းသံုးဦးကို အျမန္ဆံုးလႊတ္ေပးဖို႔ ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔က ေကအိုင္အို ပဋိပကၡညွိႏွိဳင္းေရးအဖြဲ႔ထံ ဒီေန႔ညေနက အေၾကာင္းၾကားထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ျပည္နယ္ဝန္ႀကီး ဦးကမန္းဒူေနာ္နဲ႔ အစိုးရဝန္ထမ္းေတြဟာ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ကိစၥေတြကို သြားေရာက္စစ္ေဆးၿပီး အျပန္လမ္းမွာ ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးခံခဲ့ရတာ ျဖစ္ပါတယ္

RFA
ကခ်င္ျပည္နယ္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးကမန္းဒူေနာ္နဲ႔ အစိုးရ၀န္ထမ္းေတြကို ေကအုိင္ေအ တပ္မဟာ ၂ လက္ေအာက္ခံတပ္သားေတြက ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ ေဝွခါ-ေဝလံုေတာင္ေၾကာေပၚမွာ ဒီေန႔ ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးခဲ့ၿပီး ၀န္ႀကီး ဦးကမန္းဒူေနာ္ကိုသာ ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

မိုးညွင္းခရိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေအာင္စိုးမိုးက ၀န္ႀကီး ဦးကမန္းဒူေနာ္ကို ျပန္လႊတ္ေပးလိုက္ေပမဲ့ လံုၿခံဳေရးရဲဝန္ထမ္းသံုးေယာက္ကို ဖမ္းဆီးထားလိုက္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

တရုတ္ႏုိ္င္ငံသားေတြ သစ္ခုိးထုတ္မႈ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ထိခုိက္ေၾကာင္း ဒု၀န္ႀကီးေျပာ


ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ တရုတ္ႏိုင္ငံသားေတြ တရားမ၀င္ သစ္ခုိးထုတ္တာဟာ တုိင္းျပည္ရဲ႕ သယံဇာတဆုံးရံွဳးတဲ့အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိပါ ထိပါးခံရတာျဖစ္ေၾကာင္း ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးနဲ႔ သစ္ေတာေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေအးျမင့္ေမာင္က ဒီေန႔ ေျပာလုိက္ပါတယ္။

JCK အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုမွာ အလုပ္သမား ၃၀၀ ေက်ာ္ ပိတ္ေလွာင္ခံရ


ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ေရႊျပည္သာစက္မႈဇုန္ ၁ မွာရွိတဲ့ တရုတ္ႏိုင္ငံသားပိုင္ ေဂ်စီေက JCK အထည္ခ်ဳပ္ စက္ရံုမွာ မေန႔ညပိုင္းက အခ်ိန္ပိုမဆင္းခ်င္တဲ့ အလုပ္သမား ၃၀၀ ေလာက္ကို စက္ရံုတာ၀န္ရွိသူေတြက စက္ရံုထဲမွာ တစ္နာရီေက်ာ္ၾကာ ပိတ္ထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

စက္ရံုမွဴးက အခ်ိန္ပိုမဆင္းႏိုင္ရင္ အလုပ္ထြက္ရမယ္လို႔ ၿခိမ္းေျခာက္ေျပာဆိုတယ္လို႔ မေန႔က စက္ရံုထဲမွာ ပိတ္ခံခဲ့ရတဲ့ ေဂ်စီေက စက္ရံုအလုပ္သမားတစ္ဦးက ေျပာပါတယ္။

"မဆင္းခ်င္ဘူးလို႔ေျပာတဲ့ဟာကို မရဘူး အတင္းဆင္းခိုင္းတာပဲ၊ အလုပ္သမားရံုးကလူေတြေရာက္လာၿပီး

ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္သုံးဦးကို ေကအုိင္ေအ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထား


ကခ်င္ျပည္နယ္အစုိးရ အဖြဲ႕၀င္ ၀န္ႀကီးတစ္ဦးႏွင့္လုိက္ပါ လာသည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္သုံးဦးကို ဖားကန္႔ေဒသ ေဂြခါေမွာ္လမ္းပုိင္း တြင္ ေကအိုင္ေအက ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းထားသည္။
ဖားကန္႔မွ ျမစ္ႀကီးနားသို႔ သြားေရာက္သည့္ ျပည္နယ္လမ္း ပန္းဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးက မန္းဒူးေနာ္ႏွင့္ အတူ လုံၿခဳံေရး လုိက္ပါလာေသာ ရဲတပ္ဖြဲ႕ ၀င္သုံးဦးကို ဇန္န၀ါရီ ၁၄ ရက္ ေန႔လယ္က ေကအိုင္ေအ တပ္ရင္း (၆) က ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခဲ့ ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
အစုိးရက သတင္းထုတ္ျပန္ ရာတြင္ ၀န္ႀကီးႏွင့္အဖဲြ႕ကို ေဟြ လုံရြာအနီး၌ ေကအုိင္ေအတပ္ဖြဲ႕ ၀င္ ၂၅ ဦးခန္႔က ေသနတ္ျဖင့္ပစ္ ေဖာက္၍လမ္းပိတ္ဆို႔ကာ ၀န္ႀကီး အား လမ္းေပၚ၌ ထုိင္ခုိင္းၿပီး စစ္ေဆးေမးျမန္းခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ၀န္ႀကီးႏွင့္ အဖြဲ႕ကိုဆက္လက္ထြက္ခြာခြင့္ျပဳေသာ္လည္း ဒုရဲအုပ္ျမင့္စုိးႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ႏွစ္ဦးအား လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားႏွင့္ အတူ ဖမ္းဆီးထားေၾကာင္း ေဖာ္ျပ ထားသည္။

အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြသတ္မွတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ အလုပ္သမား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အစုအဖြဲ႕အလိုက္ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား


အုပ္စု (၁)မွ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေနာ္ေအာင္၊ ရန္ကုန္သရဖူ သံရည္က်ဳိစက္႐ုံ အေျခခံ အလုပ္သမား အဖြဲ႕အစည္း၊ ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္ ရန္ကုန္ တုိင္းေဒသႀကီး၏ ေဆြးေႏြးခ်က္

ေမးခြန္း (၁) ျဖစ္ေသာ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္သာမက အလုပ္ရွင္မ်ား အတြက္ပါ သင့္တင့္မွ်တေသာ အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြႏႈန္းထားတစ္ရပ္ကုိ ေဆြးေႏြးအဆုိျပဳတင္ျပရန္ႏွင့္ပတ္သက္၍ လယ္ယာ စုိက္ပ်ဳိးေရးက႑တြင္ တစ္ေန႔လွ်င္ ေငြက်ပ္ ၃ဝဝဝ ႏႈန္း ရရွိလုိေၾကာင္း၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး ဆြာၿမိဳ႕နယ္ရွိ အထပ္သား(သစ္လုပ္ငန္း)လုပ္သားမ်ားက တစ္ေန႔လွ်င္ ေငြက်ပ္ ၄ဝဝဝ ႏႈန္း ရရွိလုိေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္ အေျခစုိက္ အလုပ္သမားမ်ားက တစ္ေန႔ လွ်င္ ေငြက်ပ္ ၆ဝဝဝ ႏႈန္းရရွိလုိေၾကာင္း၊ ေမးခြန္း (၂) ျဖစ္ေသာ