Wednesday, September 12, 2012

ပဋိပကၡေျဖရွင္းေရး အင္ဒိုနီးရွား သင္ခန္းစာ ျမန္မာကို ေဝငွ

ယူစြပ္ဖ္ ကယ္လာ (ေရွ႕တန္း ဝဲ) သည္ လူသားဆိုင္ရာ အေထာက္အကူ ျပဳေရးသာမက ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္ႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး အတြက္လည္း တက္ႂကြစြာ ေဆာင္ရြက္သူ ျဖစ္သည္ (ဓာတ္ပံု- Reuters)

ရခိုငႏွင့္္ ကခ်င္ျပည္နယ္တို႕တြင္ ရင္ဆိုင္ၾကဳံေတြ႕ေနရသည့္ ပဋိပကၡမ်ား ေျဖရွင္းေရးတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အေျဖရွာႏုိင္ေရး အင္ဒုိနီးရွား၏ အေတြ႕အၾကဳံမ်ား ေဝငွေဆြးေႏြးရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အင္ဒုိနီးရွား ဒု သမၼတေဟာင္း ယူစြပ္ဖ္ ကယ္လာ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ စက္တင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔က သြားေရာက္ခဲ့သည္။

ခရီးစဥ္အတြင္း အင္ဒိုနီးရွား ၾကက္ေျခနီအသင္း ဥကၠဌ ျဖစ္သူ ယူစြပ္ဖ္ ကယ္လာသည္ ျမန္မာၾကက္ေျခနီအသင္း ဥကၠဌ ဦးသာလွေရႊႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ျပီး ရခိုင္ျပည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ေရတို၊ ေရရွည္စီမံကိန္းမ်ား ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။
အင္ဒိုနီးရွား ၾကက္ေျခနီအသင္း အေနျဖင့္ ဘက္မလိုက္ေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ား၊ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈမ်ားျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ျပီး အင္ဒိုနီးရွားတြင္ ေတြ႕ၾကဳံခဲ့ဖူးေသာ ပဋိပကၡမ်ားအား မည္သို႕ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရသည္ကို မွ်ေဝသြားရန္ရွိေၾကာင္းလည္း ဆိုသည္။
အင္ဒိုနီးရွား အာဏာရွင္ဆူဟာတိုအုပ္ခ်ဳပ္ေရး တစခန္းရပ္ျပီး အေျပာင္းအလဲကာလတြင္ ဆူလာေဝဆီခ႐ိုင္ ပိုဆိုေဒသတြင္ ခရစ္ယာန္ႏွင့္ မူဆလင္မ်ား သတ္ျဖတ္ၾကရာ လူ ၅၀၀၀ ခန္႕ ေသေၾကပ်က္ဆီးျပီး အစိုးရက ေျဖရွင္းခဲ့ရျခင္းကို ေထာက္ျပျပီး ယူစြပ္ကယ္လာက ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရးမခြဲျခားဘဲ လူသားဆန္မႈ၊ ဘက္မလိုက္မႈ၊ ဓမၼဒိဌာန္က်မႈတို႕ေၾကာင့္သာ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈ၊ တရားမွ်တေရး၊ ေရရွည္ လူမႈေရးသဟဇာတျဖစ္မႈကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ႏိုင္မည္ဟု ဆိုသည္။
ထို႕ျပင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ကဲ့သို႕ စစ္ေရးအရ တင္းမာေနေသာ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားကို ရည္ရြယ္၍ အင္ဒုိနီးရွားႏိုင္ငံ အာေခ်းေဒသ ပဋိပကၡတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အေျဖရွာမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ရရွိခဲ့သည့္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို ျမန္မာႏုိင္ငံအား မွ်ေ၀ေပးေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းေၾကာင္း ဂ်ာကာတာပုိ႔စ္ သတင္းစာက ဆုိသည္။
“လက္နက္ကိုင္သူပုန္ေတြနဲ႕ ေဆြးေႏြးရာမွာ အေရးအႀကီးဆံုးက အတိတ္က ျဖစ္ခဲ့တာေတြ ကို ထားခဲ့ၿပီး အနာဂတ္အတြက္ စကားစေျပာဖုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ ျမန္မာအစုိးရကို ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းမႈဟာ အနာဂတ္ကို တည္ေဆာက္ဖို႕ပါ။ အတိတ္အတြက္ မဟုတ္ဘူး” ဟု ယူစြပ္ဖ္ ကယ္လာက ဂ်ာကာတာပုိ႔စ္ သတင္းစာကို ေျပာသည္။
ျမန္မာႏို္င္ငံက လူနည္းစု အုပ္စုမ်ား ၾကားတြင္ မတရားမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ျပႆနာမ်ားကို ျမန္မာအစုိးရက ထုတ္ ေဖာ္ျပသရန္လုိအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ သို႔မွာသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စကားေျပာဆုိမႈသည္ ေအာင္ျမင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဆိုသည္။ ပဋိပကၡလြန္ ျပန္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈအတြက္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး တည္ၿငိမ္မႈ၊ လူမႈ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈမ်ား လုိအပ္သည္ဟု ယူစြပ္ဖ္ ကယ္လာက ေထာက္ျပေျပာဆုိသည္။
ယူစြပ္ဖ္ ကယ္လာသည္ ဖင္လန္ႏိုင္ငံ ဟယ္ဆင္ကီးၿမိဳ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အာေခ်းလြတ္ေျမာက္ေရး လႈပ္ရွား မႈ အဖြဲ႔ GAM ႏွင့္ ယခင္ အင္ဒုိနီးရွား စစ္တပ္ ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး Endriartono Sutarto တုိ႔အၾကား ေစ့စပ္ ညွိႏႈိင္း ေရး အဖြဲ႔ကို ဦးေဆာင္ခဲ့သူ ယခင္ ဥပေဒ ေရးရာႏွင့္ လူ႔ အခြင့္အေရး ၀န္ႀကီး ဟာမစ္ အ၀ါလူဒင္တုိ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ခဲ့သူလည္းျဖစ္သည္။
ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္ၾကာ အာေခ်းျပည္နယ္က အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခုိက္ေနမႈမ်ား ၿပီးဆံုးေစခဲ့သည့္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ လ က ဟယ္ဆင္ကီ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီမႈကို ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္မႈေၾကာင့္ ယူစြပ္ဖ္ ကယ္လာ နာမည္ေကာင္းရခဲ့သည္။ သမၼတ ေမဂါ၀တီလက္ေအာက္တြင္ လူမႈဖူလံုေရး ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေရး ၀န္ႀကီးအျဖစ္ တာ၀န္ယူေနခ်ိန္တြင္ အာေခ်းေဒသ ေစ့စပ္ေရးအတြက္လည္း တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ခဲ့သူျဖစ္သည္။
အာေခ်း ျပည္နယ္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ လူေပါင္း ၁ ေသာင္း ၅ ေထာင္ထဲ မနည္း ေသဆံုးခဲ့ရသည္။
ေနျပည္ေတာ္ ေဆြးေႏြးဝိုင္းသို႕ တက္ေရာက္ရန္ ဂ်နီဗာ အေျခစိုက္ လူသားဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးျခင္း စင္တာ Center for Humanitarian Dialogue မွ ယူစြပ္ဖ္ ကယ္လာကို အင္ဒိုနီးရွား ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ဖိတ္ၾကားခဲ့သလို ဖိလစ္ပို္င္ မင္ဒါနာအုိ ေတာင္ပိုင္းျပည္နယ္က သူပုန္မ်ားႏွင့္ စကားေျပာဆိုရာတြင္ ရရွိေသာ အေတြ႕အၾကဳံကို တင္ျပေဆြးေႏြးရန္ ဖိလစ္ပိုင္ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္တဖြဲ႕လည္း ပါဝင္တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
အဆိုပါ ေဆြးေႏြးပြဲကို ျမန္မာဘက္မွ သမၼတရံုး ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းက ဦးေဆာင္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ၾကာ ျပည္တြင္းစစ္ႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရၿပီး တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကို္င္ အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္လာျခင္းသည္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစုိးရလက္ထက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္၏ အဓိကရည္မွန္းခ်က္ တခုလည္း ျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အဓိက တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ ၁၁ ဖြဲ႔ရွိရာ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ပိုင္းက အဖြဲ႔ ၁၀ ဖြဲ႔ႏွင့္ အပစ္ အခတ္ ရပ္ဆဲေရး သေဘာတူညီမႈမ်ား ရရွိခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႔ျဖစ္သည့္ KIO ႏွင့္ မူ ယခုထိ သေဘာတူညီမႈ မရေသးေပ။
သမၼတရံုး ၀န္ႀကီး ဦးစုိးသိန္းကလည္း အျခားႏို္င္ငံမ်ား၏ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို ေလ့လာသင္ခန္းစာယူေနေၾကာင္း၊ ျမန္မာ အစုိးရသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံတကာ၏ အေထာက္အပံ့ အကူအညီမ်ား အေရးတႀကီး လုိအပ္ေနေၾကာင္းလည္း ေျပာသည္ဟု ဂ်ကာတာပို႕စ္က ဆိုသည္။
From -ဧရာ၀တီ

No comments:

Post a Comment