Wednesday, February 26, 2014

ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ စနစ္တက် အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ ရြက္ လ်က္ရွိ

ရခုိင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴေဒသသည္ ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္း၏ မဟာဗ်ဴဟာက်သည့္ အခ်က္ အခ်ာေနရာေဒသတြင္ တည္ရွိေသာ အေကာင္းဆုံးေရနက္ ဆိပ္ကမ္းေဒသတစ္ခုကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ ထိုစီးပြားေရးဇုန္အားေရရွည္ စီမံကိန္းမ်ား ခ်မွတ္ကာ ေရနက္ ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီး ပြားေရးဇုန္တုိ႔ကုိ စနစ္တက်အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိၿပီး ျဖစ္ ထြန္းေပၚေပါက္ လာပါကေက်ာက္ျဖဴေဒသသာမက ရခုိင္ျပည္နယ္ အပါအဝင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္မႈကုိပါ အေထာက္ အကူျဖစ္ေစမည္ျဖစ္သည္။

ယခုအခါ ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြက္ ရင္းႏွီးတည္ ေဆာက္သူ (Developer) အား ႏုိင္ငံ တကာ တင္ဒါေခၚယူသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အတုိင္း ေခၚယူေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ ယင္းလုပ္ငန္း စဥ္မ်ားတြင္ စီမံကိန္းမ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာ၌ အရည္ အေသြးထိန္းကြပ္မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အၾကံေပးႏုိင္မည့္အၾကံေပး ကုမၸဏီအား ေရြးခ်ယ္လ်က္ရွိရာ ေရြးခ်ယ္မႈေနာက္ဆုံး အေျခအေန တြင္ ေရာက္ ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။

ယင္းေနာက္ဆုံးအေျခအေနတြင္ ပထမဦးစားေပးအျဖစ္ေရြးခ်ယ္ ထားသည့္ အၾကံေပးကုမၸဏီအုပ္စုအား တင္ဒါေခၚယူေရးႏွင့္ စိစစ္ ေရြးခ်ယ္ေရးေကာ္မတီ (BEAC) ဒုတိယဥကၠ႒ျဖစ္သည့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီးေဒါက္တာေမာင္ေမာင္သိမ္းဦးေဆာင္ေသာ ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ရန္ကုန္ဘူတာႀကီး စခန္းသာရိပ္ သာရွိ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ႐ုံးခြဲ၌ ယခုလ ၂၃ရက္ႏွင့္ ၂၄ရက္တုိ႔တြင္ ေနာက္ဆုံးအဆင့္ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္း မႈမ်ားျပဳလုပ္သည္။

ယေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဝန္ႀကီးဌာန အစည္းအေဝး ခန္းမ၌ တင္ဒါေခၚယူေရး ႏွင့္ စိစစ္ေရြးခ်ယ္ေရးေကာ္မတီ (BEAC) ဥကၠ႒ အမ်ဳိးသား စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးေဒါက္တာကံေဇာ္ဦးေဆာင္၍ ဆက္လက္ ညိႇႏႈိင္းေရြးခ်ယ္ ခဲ့ရာေရြးခ်ယ္ညိႇႏႈိင္းမႈရလဒ္မ်ား ရရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ မၾကာမီ ရက္ပုိင္းအတြင္း တင္ဒါေအာင္ျမင္သည့္ အၾကံေပးကုမၸဏီအုပ္စုကုိ ထုတ္ျပန္ေၾကညာသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

The Union Daily

No comments:

Post a Comment