Thursday, July 16, 2015

ဒီတစ္ခ်ီ တြင္လည္း ျမန္မာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြပဲ ႏိုင္လိမ့္မည္ .... သို႔ေသာ္

ဤသည္ပင္ ျမန္မာဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားအတြက္ ဆင္ထားသည့္ ကစားပြဲတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မ်ားကေနာက္ဆံုး တြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည့္ရက္ကို ေၾကညာလိုက္ၾကရာ တစ္ခါက ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ၏ စစ္မွန္ေသာ အ႐ုဏ္ဦးဟု ေရာ္ရမ္း မွန္းဆခဲ့ၾကေသာ္လည္း ယခုတစ္ႀကိမ္တြင္လည္း စစ္တပ္သည္ပင္လွ်င္ ေအာင္ႏိုင္သူအျဖစ္ ေပၚထြက္လာဦးမည္ျဖစ္သည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားကို က်ားကန္ရန္ ထူေထာင္ထားခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီျဖစ္ေသာ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွာ လႊတ္ေတာ္အသစ္တြင္ ေနရာအမ်ားစု မရႏိုင္ပါ။ တကယ္တမ္းတြင္ ေနရာအနည္းငယ္သာ ရႏိုင္ ပါလိမ့္မည္။သို႔ရာတြင္ စစ္တပ္က ေရးဆြဲခဲ့သည့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ဆဲ စစ္တပ္အရာရွိမ်ားက အမတ္ေနရာ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ရရွိထားဆဲ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထိုပမာဏျဖင့္ပင္ စစ္တပ္အုပ္စိုးမႈ ကို ထိန္းသိမ္းထားဖို႔ လံုေလာက္ေန ပါသည္။ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သမၼတ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း သိန္းစိ္န္၏ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ကမူ ယမန္လက အင္တာဗ်ဴးရာ တြင္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ကိစၥအေပၚတြင္ အေကာင္းျမင္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနပါသည္။ “အတိတ္တုန္းက စစ္တပ္က ႏိုင္ငံကို ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္း အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တာပါ’’ဟု ၄င္းက The Independent ကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။


“မ်က္ေမွာက္အခ်ိန္မွာ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းပဲ ထိန္းခ်ဳပ္ထားပါေတာ့တယ္’’ သို႔ရာတြင္ ဤစကားမွာ မမွန္ပါ။ ယခုအခ်ိန္အထိ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ထိန္းခ်ဳပ္ထားဆဲပင္ ျဖစ္ပါသည္။
လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ စစ္၀တ္စံုမ်ား ၀တ္ဆင္ၾကၿပီး စစ္မိန္႔ကဲ့သို႔ပင္ အုပ္စုလိုက္မဲေပးေနၾကသည့္ ထိုစစ္တပ္အရာရွိ မ်ားမွာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ မည္သည့္ဖြဲ႔စည္းပံုဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကိုမဆို ကန္႔ကြက္ႏိုင္ သည့္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ကန္႔သတ္ ခ်က္ကို ရရွိထားၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးတြင္လည္း လႊမ္းမိုးေနဆဲပင္ ျဖစ္ပါသည္။
စစ္တပ္က အလိုရွိသည့္ ဥပေဒတစ္ရပ္ကို အတည္ျပဳဖို႔ လႊတ္ေတာ္တြင္ မဲအမ်ားစုႏိုင္ရန္ လံုေလာက္ေသာ မဟာမိတ္မ်ားကို မရရွိႏိုင္ခဲ့ပါကလည္း ၄င္းတို႔တြင္ ဒုတိယေရြးခ်ယ္စရာရွိသည့္ အေနအထားပင္ျဖစ္ပါသည္။

သူတို႔ ႀကိဳက္သည့္အခ်ိန္တြင္ အစိုးရကို ရပ္ဆိုင္းၿပီး အာဏာလႊဲေျပာင္းယူခြင့္ကို ဖြဲ႕စည္းပံုက စစ္တပ္ကို ခြင့္ျပဳထားဆဲပင္ ျဖစ္ပါ သည္။ ၄င္းတို႔က လံုၿခံဳေရးအႏၱရာယ္ဟုု ျမင္သည့္အခါတိုင္းတြင္ စစ္သားမ်ားမွာ အာဏာသိမ္းျခင္းအတတ္ကို တတ္ပြန္ကြၽမ္း က်င္ေနၾကၿပီ ျဖစ္သည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၱႏွစ္ပတ္က လႊတ္ေတာ္အတြင္းရွိ အရပ္သားပါတီႏွစ္ရပ္က ဖြဲ႕စည္းပံု၏ ထိုအစိတ္ အပိုင္းမ်ားကို ေျပာင္းလဲ ရန္ႀကိဳးစားခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာမင္ဒဲလားဟု ေခၚဆိုေလာက္သည့္ ႏိုဘဲၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား သမၼတျဖစ္ ခြင့္ပိတ္ပင္ရန္ ေရးဆြဲထားသည့္ ပုဒ္မတစ္ခုကို ဖယ္ရွားရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ျခင္း ပင္ျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တြင္ ၿဗိတိသွ် ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ကိုင္ေဆာင္ထားသည့္ သားႏွစ္ေယာက္ရွိရာ၊ ဖြဲ႕စည္းပံုက ႏိုင္ငံျခားသား သားသမီးခင္ပြန္းရွိသူ မည္သူမွ် သမၼတမျဖစ္ႏိုင္ဟု ပညတ္ထားသည္။ အေျပာင္းအလဲ အားလံုးကို ပယ္ခ်ရန္ စစ္သားမ်ားက ၄င္း တို႔၏ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ကန္႔ကြက္ပိုင္ခြင့္ကို အသံုးခ်လိုက္႐ံုသာျဖစ္သည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာ စေနေန႔မတိုင္မီအထိေတာ့ သူ၏ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို ဦးေဆာင္ၿပီး ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၀င္မည္၊ သို႔မဟုတ္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ကအတုိင္း သပိတ္ေမွာက္မည္လားဆိုသည္ကို မဆံုးျဖတ္ရေသး ပါ။ မူအရေတာ့ တင္းမာလြန္းသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မျဖစ္သင့္ပါ။ သူ၏ပါတီမွာ ေတာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳ အႏိုင္ရႏိုင္သည္။
အမွန္တကယ္လည္း ႏိုင္ေျခရွိေနေသာ္လည္း သူကေတာ့ သမၼတ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ အင္န္အယ္လ္ဒီဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရမွာလည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားက ၄င္းတို႔၏ အထူးအခြင့္အေရးမ်ားကို ထိပါးလာပါက အခ်ိန္မေရြး ဖယ္ရွားခံရ ႏိုင္သည့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈေအာက္ တြင္သာ ရွိေနဆဲပင္ျဖစ္ပါသည္။
ယမန္ႏွစ္က သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတစ္ခုတြင္ ဒီမိုကေရစီစီမံကိန္းမွာ ဘယ္ေရြ႕ဘယ္မွ် ခရီးေရာက္သြား ၿပီလဲဟု ေမးရာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ‘တန္႔ေနသည္’ဟုသာ တစ္ခြန္းတည္း ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။
ဧၿပီလက အင္တာဗ်ဴးတစ္ခုတြင္လည္း သူကို အစဥ္သျဖင့္ ေထာက္ခံလာခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားအား ‘ဒီႏိုင္ငံက ဒီမိုကေရစီျဖစ္စဥ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အေနာက္ကမၻာက ကြၽန္မတို႔ရဲ႕ မိတ္ေဆြေတြက သိပ္ကို အေကာင္းျမင္လြန္းတယ္။ သံသယေလး နည္းနည္းထား တာက ပိုေကာင္းတယ္ဆိုတာကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ကတည္းက ကြၽန္မေျပာလာေနခဲ့တာပါ’’ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ကတိက၀တ္က ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ အေနာက္အုပ္စု၏ ကာလရွည္ စီးပြား ေရးပိတ္ဆို႔မႈကို အဆံုးသတ္သြားေစခဲ့ၿပီး၊ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈမ်ား ႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ဒီေရအလား လွိမ့္၀င္လာေစ ခဲ့သည္ဆိုသည္မွာ အမွန္ ပင္ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ စစ္တပ္အုပ္စိုးမႈ ႏွစ ္၅၀ ကာလအတြင္း စစ္သားမ်ားမွာ က်ိက်ိတက္ခ်မ္းသာလာၾကၿပီး ႏိုင္ငံမွာမူ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ အဆင္းရဲဆံုးႏိုင္ငံအျဖစ္သို႔ ထိုးဆင္းသြား ခဲ့ေသာ္လည္း မထုတ္ယူရေသးသည့္ သဘာ၀သယံဇာတမ်ား ဒုႏွင့္ေဒး က်န္ရွိေနေသးသည္။
စစ္တပ္က ထိန္းခ်ဳပ္ထားဆဲျဖစ္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံျခားအရင္းအႏွီးမ်ား စုၿပံဳ၀င္ေရာက္လာၿပီး  စီးပြားေရးမွာ လည္း အသြင္ေျပာင္း လာသည္။ သို႔ရာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အမွားႀကီးအခ်ိဳ႕ကို က်ဴးလြန္လိုက္သည္။ သူက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား၏ ကတိက၀တ္ မ်ားကို ယံုၿပီး ၂၀၁၁ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ သူ၏ ပါတီကို ၀င္ၿပိဳင္ေစ လုိက္ၿပီး သူကိုယ္တိုင္ပင္ လႊတ္ေတာ္တြင္ အမတ္ တစ္ေနရာ ၀င္ယူလိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ဤအရာသည္ ကစားပြဲ တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း သူ သံသယကင္းကင္းျဖင့္ နားလည္ ခဲ့ေသာ္လည္း ကံမေကာင္းစြာပင္ ရႈံးနိမ့္ခဲ့ပါသည္။

သူသည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္က သူ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည့္ လမ္းအတိုင္း ဆက္ေလွ်ာက္ရံံုသာ။ အျခားေ႐ြးစရာမရွိ ျဖစ္ေန သည္။ အရပ္သား အစိုးရအာဏာကို အဘက္ဘက္မွ ကန္႔သတ္မႈမ်ားရွိေနေသာ္လည္း ႏို၀င္ဘာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား တြင္ ၀င္ၿပိဳင္ရုံသာ။ သူ၏ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈအားျဖင့္သာ ႏိုင္ငံတကာက ယံုၾကည္လာၾကသည့္ စစ္တပ္က ဒီဇိုင္းထုတ္ထားေသာ စနစ္တစ္ခုအတြင္း တြင္ ျဖစ္ေတာင့္ျဖစ္ခဲ အေျပာင္းအလဲအတြက္ အလုပ္လုပ္ရံုသာ။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာ ႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္မႈ၏ စံျပယုဂ္ ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုေတာ့ သူ႔မွာ သူ၏ လက္ မ်ားကို ညစ္ေပစြန္း ထင္းခံရသည့္ လက္ေတြ႔က်ေသာ ႏိုင္ငံေရးသမားတစ္ေယာက္ ျဖစ္လာေနသည္။ ယင္းမွာ ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္စရာ မဟုတ္ေသာ္ လည္း ျမန္မာကို ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံျဖစ္လာေစေရး သူ၏ ႐ုန္းကန္တိုက္ပြဲ၀င္မႈတြင္ တိုးတက္မႈတစ္စံုတစ္ရာ ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ သည္ဆို လွ်င္ အနည္းႏွင့္အမ်ား မလႊဲမေရွာင္သာ ဤနည္းႏွင္ႏွင္သာ အဆံုး သတ္ရပါလိမ့္မည္။

သူက တိုးတက္မႈအခ်ိဳ႕ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားကလည္း ဧကန္မုခ် ျပန္လည္ တြန္းထုတ္ပါလိမ့္မည္။ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မ်ားက သူ႔ကို သူတို႔၏ မိတ္ေဆြ၊ သို႔မဟုတ္ မဟာမိတ္အျဖစ္ ဘယ္တုန္း ကမွ မစဥ္းစားခဲ့ၾကပါ။

ျမန္မာစစ္တပ္မွာ ႏိုင္ငံကို ႏွစ္ ၅၀ ၾကာ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၿပီး အေတြ႕အႀကံဳေတြလည္း ရခဲ့လွၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဒီတစ္ခ်ီတြင္လည္း အႏိုင္ရသြားခဲ့ပါၿပီ။ သို႔ရာတြင္ ျမန္မာမွာ ေျပာင္းလဲေနပါသည္။

လွိမ့္၀င္လာေနသည့္ ႏိုင္ငံျခား လႊမ္းမိုးမႈမ်ား၊ ေငြအသစ္မ်ားႏွင့္ အနည္းႏွင့္အမ်ား လြတ္လပ္ေနေသးသည့္ စာနယ္ဇင္းမ်ားက လူ႔ေဘာင္၏ အေ႐ြ႕ သစ္မ်ားကို ဖန္တီးေနၾကရာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာလည္း ကစားပြဲအတြင္းတြင္သာ ရွိေနေသးၿပီး ကစားပြဲက လည္း မၿပီးေသးပါ။

Burma’s generals win again by Gwynne Dyer


ဤေဆာင္းပါးေရးသူ Gwynne Dyer မွာ တစ္သီးပုဂၢလဂ်ာနယ္လစ္ တစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီး သူ႔ေဆာင္းပါး မ်ားကို ႏိုင္ငံေပါင္း ၄၅ ႏိုင္ငံတြင္ ပံုႏွိပ္ေဖာ္ျပေနၾကသည္။

No comments:

Post a Comment