Saturday, January 18, 2014

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္သည္ ကမၻာ့ဆန္ေစ်းကြက္၌ ရပ္တည္ႏုိင္ေရးအတြက္ အေရးႀကီးေသာကာလျဖစ္ခဲ့

၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္တာအတြင္း ျပည္တြင္းျပည္ပဆန္တင္ပို႔ မႈက႑မ်ားတြင္ ျပည္ပတင္ပို႔မႈ အား ေကာင္း ခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္တြင္း၌ လက္လီလက္ကားအေရာင္းအဝယ္ မ်ားက်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို ႔အ တြက္ ေၾကာ င့္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ တြင္ ဆန္တင္ ပို႔မႈ၌ ျပည္ပေစ်းကြက္တစ္ခု တည္း ကိုမၾကည့္ဘဲ ျပည္တြင္း အေရာင္း အဝယ္မ်ား ျပန္လည္တိုးတက္လာ ေစေရးကို အဓိကထား၍ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ဆန္စပါး အသင္း ခ်ဳပ္တို႔မွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွသာလွ်င္ ျပည္တြင္းဆန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ရပ္တည္မႈပံုမွန္အေန အထား သို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာ ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆန္လုပ္ငန္း ရွင္မ်ား၏ သံုးသပ္ခ်က္အရ သိရ သည္။
၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ ဆန္စပါးအထြက္ႏႈန္းႏွင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပတင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈ က႑မ်ား အား ယခင္ႏွစ္မ်ားက ထက္ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ဆည္ ေျမာင္းဝန္ႀကီး ဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက လမ္းၫႊန္မႈမ်ားျပဳလုပ္ ေပးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အက်ဳိးထူးမ်ား ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရ သည္။

လယ္ယာေျမမ်ားတြင္လည္း စိုက္ပ်ဳိးႏႈန္းႏွင့္ အထြက္ႏႈန္းမ်ား ေကာင္းမြန္ေရးအတြက္ ကမၻာ့ေစ်းကြက္ တြင္ ေစ်းကြက္ရရွိၿပီးေဒသ ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိသည့္အရည္ အေသြး ေကာင္းမြန္ေသာ မ်ဳိးေစ့မ်ား စိုက္ ပ်ဳိးႏိုင္ေရး၊ ေတာင္သူလယ္သမား မ်ားစိုက္ပ်ဳိးေရးက႑မ်ားအတြက္ ေခတ္မီသိပၸံနည္းက် စိုက္ပ်ဳိးေရး စနစ္ မ်ားအား အသံုးျပဳႏုိင္ေရး အတြက္ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနက ဦးေဆာင္လမ္းျပ၍ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ေပး ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဆန္စက္မ်ား၏က႑တြင္မူ ေခတ္မီဆန္စက္ ေကာင္းျဖင့္ ႀကိတ္ခြဲႏိုင္ေရးႏွင့္အေလ အလြင့္မ်ားနည္းပါးေရး၊ ပိုလွ်ံသည့္ ေဘးထြက္ပစၥည္းမ်ားအား ဆန္ၾကာဆန္၊ ဆန္ေခါက္ဆြဲမ်ားထုတ္ လုပ္ျခင္းႏွင့္ စပါးခြံအားျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈတိုးတက္လာေစေရးကိုလည္း အေလး ထား ေဆာင္ ရြက္ ရန္ ႏိုင္ ငံေတာ္ မွ စနစ္ တက်လမ္းၫႊန္ေပးမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။

၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္သည္ ဆန္စပါး သီးႏွံက႑ခိုင္မာလာေစရန္ လက္ ေတြ႕ျပဳျပင္အေကာင္ အထည္ေဖာ္ကာ လုပ္ငန္းမ်ားကို အစြမ္းကုန္ညီ ၫြတ္စြာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ကိုေမွ်ာ္မွန္းကာ ျမန္မာ့ ဆန္ေစ်း ကြက္ အေနျဖင့္ ကမၻာႏွင့္ရင္ေပါင္တန္း၍ ရပ္တည္ႏိုင္ေရး အတြက္လုပ္ေဆာင္ရန္ အေရးႀကီး ေသာ ကာလတစ္ခုျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္၏ တာဝန္ရွိ သူတစ္ဦးကေျပာသည္။

၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လက ဥေရာပသမဂၢ၏ အထူးအခြန္ကင္း လြတ္ခြင့္ေၾကာင့္ ျပည္ပသို႔ ဆန္တင္ပို႔မႈ အေနျဖင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံမ်ားမွ ဥေရာပသို႔ဆန္တင္ပို႔ရာ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အတူ ကေမၻာ ဒီးယားႏိုင္ငံ သည္ ပို႔ကုန္အထူး ကင္းလြတ္ခြင့္ရရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အၿပိဳင္ဆန္တင္ပို႔ သည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္းကိုလည္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း ဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ကုန္သြယ္မႈ ျမႇင့္ တင္ေရး ဦးစီးဌာနၫႊန္ၾကားေရး မွဴးခ်ဳပ္က သံုးသပ္ေျပာၾကားခဲ့ သည္။

ဥေရာပေစ်းကြက္ႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ ျမန္မာ့လယ္ယာစီးပြားအမ်ား ပိုင္ကုမၸဏီလီမိတက္ဥကၠ႒ ဦးခ်စ္ ခိုင္က ''ေစ်းကြက္ဟာ ေစာင့္ၾကည့္ ရတာလို႔ေတာ့ မဟုတ္ဘူးေပါ့။ ဒါ ေပမယ့္ တို႔ႏိုင္ငံက သူတို႔ထက္ ဥေရာပကို အရင္ပို႔တဲ့ အတြက္ နည္းနည္းအားထုတ္လိုက္ရင္ သူတို႔ ကိုေက်ာ္သြားမွာပါ'' ဟုေျပာၾကား ခဲ့သည္။

၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာႏွစ္ကုန္ ပိုင္းတြင္ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္၌နယ္ မွျပန္လည္ဝယ္ယူမႈ မ်ား လာေသာ ေၾကာင့္ ေပၚ ဆန္းေမႊး တစ္အိတ္ လွ်င္ က်ပ္ ၁၇ဝဝဝ မွ ၂၉ဝဝဝအထိ အစားစား ရွိခဲ့ၿပီး ဧည့္မထ တစ္အိတ္လွ်င္ က်ပ္ ၁၃ဝဝဝ ဝန္းက်င္အထိ ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ သို႔ရာ တြင္ ႏွစ္ကုန္ ပိုင္း ေနာက္ဆံုးရက္ သတၱပတ္တြင္ေတာ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ ရွိဒုကၡသည္ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္း မ်ားသို႔ UN ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားမွ တျခားေနရာမွ ဆန္ တင္ပို႔မႈမ်ားရွိ လာခဲ့ေသာေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ဆန္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေစ်းကြက္ေဝစု မရသည့္အခက္ အခဲမ်ားၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္။

ျပည္တြင္းဆန္ေစ်းကြက္အေန ျဖင့္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အရန္ဆန္ ၄ဝဝဝဝ ဝန္းက်င္ခန္႔ကို ေရာင္းခ်ေပးခဲ့ျခင္း သည္လည္း ေစ်းႏႈန္းတည္ၿငိမ္မႈ မ်ားရရွိေစရန္ အဓိကလုပ္ေဆာင္ ခ်က္ျပယုဒ္တစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္။ ယင္း ေနာက္ ဆန္စပါးစိုက္ပ်ဳိးရာသီခ်ိန္ တြင္ ေရႀကီးမႈ၊ မိုးေခါင္မႈအစရွိ သည့္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ားကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ဆန္စပါး ကို လယ္ဝယ္သိုေလွာင္၍ ေစ်းႏႈန္းျမင့္ တက္ေရာင္းခ်မႈမ်ား မျဖစ္ေပၚေစ ေရးအတြက္လည္း ျပည္ပသို႔ ဆန္ တင္ပို႔သည့္ ကုမၸဏီမ်ားက ၾသဂုတ္လ ဒုတိယအပတ္တြင္ ဆန္အိတ္ ၆ဝဝဝဝ အား ျပည္တြင္းေစ်းကြက္ ကို ျပန္လည္ျဖန္႔ျဖဴးေပးခဲ့သည္။ ထိုက့ဲသို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ အရန္ဆန္မ်ား ကို ျပည္တြင္း၌ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္း သည္ ျပည္ပဆန္တင္ပို႔မႈက႑ကို မထိခိုက္ႏုိင္ေၾကာင္း ကို ဝါရင့္ဆန္ ကုန္သည္မ်ားကသံုးသပ္ခဲ့သည္။

လာမည့္ ၂ဝ၁၃-၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ အတြက္လည္း ျပည္တြင္းဆန္ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ယခင္ ၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ေအာက္ ၄ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းေလ်ာ့က်သြားႏုိင္ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ေလ်ာ့က် မည့္ အဓိကအခ်က္ မွာ ပိုးမႊားအႏၲရာယ္မ်ား ပိုမိုက် ေရာက္လာႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ပညာရွင္ မ်ားကခန္႔မွန္းမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ သို႔ ရာတြင္ ၂ဝ၁၃-၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆန္စပါးထုတ္ လုပ္မႈမွာ တန္ခ်ိန္ ၁၁ သန္းခန္႔ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ယခင္ ၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္မွာေတာ့ ၁ဝ ဒသမ ၆ သန္းထုတ္လုပ္ႏုိင္ခဲ့သည့္ အတြက္ ၃ ရာခိုင္ ႏႈန္းျမင့္တက္ မည္ဟုလည္း ျပည္ပ စိုက္ပ်ဳိးေရး ပညာရွင္မ်ားကသံုးသပ္မႈမ်ားရွိခဲ့ သည္။

ျပည္တြင္းဆန္ေစ်းကြက္၏ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ တစ္ေလွ်ာက္လံုး၏ အေျခအေနမ်ားကိုလည္း ဆန္လုပ္ ငန္းရွင္ဦးမိုးမင္းက ''၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္တာဟာ ဆန္လုပ္ငန္းေတြ တိုးတက္ဖို႔ ႏွစ္ရွည္စီမံကိန္းေတြ လုပ္တဲ့ေနရာမွာ အေရးပါတဲ့ႏွစ္ တစ္ႏွစ္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ အေရးႀကီး တာကေတာ့ ျပည္တြင္းနဲ႔ျပည္ပဆန္ တင္ပို႔မႈမွ်တရင္ေတာ့ ျပည္တြင္း လုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႔ ဝယ္သူေတြအ တြက္ ေရွ႕ေလွ်ာက္အဆင္ေျပမွာ ပါ။ တစ္ႏွစ္လံုးအေနနဲ႔ ျပည္ပတင္ ပို႔မႈ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၁ဝ သိန္းေက်ာ္ ကိုတင္ပို႔ႏုိင္တဲ့အတြက္ ရလဒ္ ေကာင္းခဲ့ေပမယ့္ ျပည္တြင္းမွာ ေတာ့ အေရာင္းအဝယ္ပံုမွန္နဲ႔ အနည္းငယ္က်ဆင္းတာေတြေတာ့ ရွိခဲ့ပါတယ္''ဟု ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ၂ဝ၁၂- ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း ဆန္တန္ခ်ိန္ ၁၃၃ဝဝဝဝ ေက်ာ္ကို တ႐ုတ္ႏိုင္ ငံႏွင့္ အာဖရိကႏိုင္ငံ မ်ားသို႔ အဓိကထားတင္ ပို႔ထားခဲ့ ၿပီး အမ်ားစုမွာတန္းနိမ့္ဆန္ႏွင့္ တန္း လတ္ဆန္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိ ကမၻာ့ဆန္ေစ်းကြက္ တြင္ေတာ့ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံသည္ ဆန္တင္ပို႔မႈ အမ်ားဆံုးႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံ ကမူ ဒုတိယဆန္တင္ပို႔မႈအမ်ားဆံုးႏိုင္ငံအျဖစ္ရပ္တည္ ဘလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

The Union Daily

No comments:

Post a Comment