Monday, October 1, 2012

သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ စီမံကိန္း ၂ ခုမွ ေဒၚလာ ၁၆ ဘီလီယံေက်ာ္ ျမတ္

ရဲတံခြန္ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ တူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္း (ဓာတ္ပံု – vimutti.co.cc)
ရတနာႏွင့္ ရဲတံခြန္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ စီမံကိန္းႀကီးႏွစ္ခုမွ ၿပီးခဲ့သည့္ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ၆ ႏွစ္တာကာလအတြင္း အျမတ္၀င္ေငြ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၆.၆ ဘီလီယံေက်ာ္ ရရိွခဲ့ေၾကာင္း စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။


မုတၱမေကြ႔ရိွ
အဆိုပါစီမံကိ န္း ႏွစ္ခုမွ ၂၀၀၆-၀၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္ တြင္ အျမတ္၀င္ေငြ ေဒၚလာ ၂.၁ ဘီလီယံေက်ာ္၊ ၂၀၀၇-၀၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ေဒၚလာ၂.၄ ဘီလီယံေက်ာ္၊ ၂၀၀၈-၀၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ေဒၚလာ ၂.၈ ဘီလီယံေက်ာ္၊ ၂၀၀၉-၁၀ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ေဒၚလာ၂.၆ ဘီလီယံေက်ာ္၊ ၂၀၁၀-၁၁ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ေဒၚလာ၂.၉ ဘီလီယံေက်ာ္၊ ၂၀၁၁-၁၂ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ေဒၚလာ ၃.၆ ဘီလီယံေက်ာ္ ႏွစ္စဥ္ အျမတ္၀င္ေငြရရိွထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။
ရတနာစီမံကိန္းကို ၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ခဲ့ကာ ၂၀၀၃-၀၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ စတင္အရင္းေၾကခဲ့ၿပီး အလားတူ ရဲတံခြန္စီမံကိန္းမွာလည္း ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ စတင္ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ခဲ့ကာ ၂၀၀၆- ၀၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ စတင္အရင္းေၾကခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။
ယင္းစီမံကိန္းႏွစ္ခုမွ ႏွစ္စဥ္အျမတ္၀င္ေငြ ရရိွေနသည့္အျပင္ လုပ္ငန္းသေဘာအရ ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္ စာခ်ဳပ္အရ ရတနာ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ စီမံကိန္းမွာ ျပည္တြင္းသံုးစြဲေရးအတြက္ ရပိုင္ခြင့္ရိွသည့္အထဲမွ တေန႔လွ်င္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ ကုဗေပသန္း ၂၀၀ ခန္႔ ရရိွသည့္အနက္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ ကုဗေပ သန္း ၁၅၀ ေက်ာ္ကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရိွ ဓာတ္ေငြ႔သံုး ဓာတ္အားေပး စက္႐ံုမ်ားသို႔ ေန႔စဥ္ဦးစားေပး ပို႔လႊတ္ေပးေနၿပီး ရဲတံခြန္စီမံကိန္းမွလည္း အလားတူ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ႏွင့္အတူ ထြက္ရိွသည့္ ေလဆီ (အေပါ့စားေရနံ) ကို ျပည္တြင္းတြင္ ခ်က္လုပ္ၿပီး ထုတ္လုပ္သံုးစြဲမႈရိွေၾကာင္း သိရသည္။
“ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းက ျပည္တြင္းမွာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတဲ့ စီမံကိန္းေတြအေပၚ ရွယ္ယာပိုင္ဆိုင္မႈက အေပၚယံၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရိွတာေၾကာင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္က နည္းလိမ့္မယ္လို႔ ထင္ရေပမယ့္ အမွန္တကယ္မွာေတာ့ ဒီစီမံကိန္းေတြကေန အစုရွယ္ယာ ရာခိုင္ႏႈန္းအတြက္ ရေငြ၊ဓာတ္ေငြ႔သယ္ေဆာင္ခ ရေငြ၊ ပိုက္လမ္းျဖတ္သန္းခ ရေငြ၊ ေလ့က်င့္ပညာသင္ၾကားေရး ရန္ပံုေငြအတြက္ ၀င္ေငြခြန္နဲ႔အတူ ခိုင္ေၾကး (Royalty) လို႔ ေခၚတဲ့ ရပိုင္ခြင့္ေတြကို အက်ိဳးခံစားခြင့္ အျပည့္အ၀ရိွပါတယ္” ဟု စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနမွ အမည္မေဖာ္လိုသူ အဆင့္ျမင့္အရာရိွတဦးက ေျပာသည္။
“လုပ္ငန္းသေဘာအရ ထုတ္လုပ္မႈအေပၚ ခြဲေ၀ခံစားေရးစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုၿပီးတဲ့အခ်ိန္မွာ သတ္မွတ္အခ်ိန္ကာလနဲ႔အညီ ကန္ထ႐ိုက္တာ ကုမၸဏီက ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏံွၿပီး ရွာေဖြ၊ တူးေဖာ္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားရတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ MOGE က အစုရွယ္ယာ မပါ၀င္ေသးဘူး။ တကယ္လို႔ စီးပြားျဖစ္ ရွာေဖြေတြ႔ရိွေၾကာင္း ေၾကညာခ်ိန္မွာေတာ့ စာခ်ဳပ္မွာပါတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္က ပါ၀င္ခြင့္ရိွတဲ့ အစုရွယ္ယာကို MOGE က ပါ၀င္မွာျဖစ္တယ္။ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ကန္ထ႐ိုက္တာ ကုမၸဏီက သတ္မွတ္ခ်ိန္ ကာလအတြင္းမွာ စီးပြားျဖစ္ ရွာေဖြ မတူးေဖာ္ႏိုင္ဘူးဆိုရင္ အဆံုး႐ံႈးခံၿပီး လုပ္ကြက္ကေန ထြက္သြားေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၄င္းက ဆက္လက္ေျပာသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည့္ တျခားစီမံကိန္းႏွစ္ခုျဖစ္ေသာ ေရႊႏွင့္ ေဇာတိက သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ စီမံကိန္းမ်ားမွလည္း လာမည့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ထုတ္လုပ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ အျမတ္၀င္ေငြမ်ားႏွင့္အတူ ျပည္တြင္းသံုး စြဲရန္အတြက္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ကိုလည္း အခ်ိဳးက် ခံစားခြင့္ထပ္မံရရိွမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔ စီမံကိန္းမ်ားအေပၚ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားက ရွယ္ယာပိုင္ဆိုင္မႈ အေျခအေနမွာ ရတနာ စီမံကိန္းတြင္ TOTAL ကုမဏီ ၃၁.၂၄ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ UNOCAL ကုမၸဏီ ၂၈.၂၆ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ PTTEP ကုမၸဏီ ၂၅.၅ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ရဲတံခြန္စီမံကိန္းတြင္ PETRONAS ကုမၸဏီ ၄၀.၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ NIPPON ကုမၸဏီက ၁၉.၄ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ PTTEP ကုမၸဏီက ၁၉.၄ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ေရႊစီမံကိန္းတြင္ DAEWOO ကုမၸဏီ ၈၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ OVL ကုမၸဏီက ၁၇ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ GAIL ကုမၸဏီက ၈.၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ GOGAS ကုမၸဏီ ၈.၅ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ေဇာတိကစီမံကိန္းတြင္ PTTEP ကုမၸဏီက ၈၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွယ္ယာပိုင္ဆိုင္မႈရိွသည္။
ယခုႏွစ္ ဇြန္လအေစာပိုင္း ဥေရာပခရီးစဥ္အတြင္း ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ ဂ်နီဗာၿမိဳ႕ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႔ (ILO)သို႔ေရာက္ရွိစဥ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရာ၌ သတိထားရမည့္ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာအစိုးရပိုင္ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္း (MOGE) သည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တာဝန္ယူမႈ မရွိသည့္အတြက္ ထိုအေျခအေနမွ မတိုးတက္လာသေရြ႕ ႏိုင္ငံျခား ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ MOGE ႏွင့္ ပူးတြဲ အလုပ္လုပ္ျခင္း မျပဳၾကရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာဆိုခဲ့ဖူးသည္။
“စြမ္းအင္က႑မွာ ဖက္စပ္အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံျခားက ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းဟာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈေရာ တာဝန္ယူမႈပါ ေလာေလာဆယ္ မရွိပါဘူး” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာခဲ့သည္။
ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ ဘ႑ာေရး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအတြက္ ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြဲ႔ (IMF) ၏ က်င္းထံုးနည္းနာကဲ့သို႔ေသာ ႏုိင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳ စံႏႈန္းမ်ားကို လိုက္နာရန္လိုသည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာဆိုခဲ့သည္။
From-ဧရာ၀တီ

No comments:

Post a Comment